[b]Tak[/b]. O tym, jaką treść powinna mieć uchwała gminnej rady w tej sprawie, mówią przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W szczególności trzeba wskazać jej art. 7 ust. 3a. Zgodnie z jego treścią uchwała organu stanowiącego gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinna obligatoryjnie zawierać opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, a w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.

Potwierdza to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 22 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy Kazanów w tej sprawie. Czytamy w nim, co następuje: w uchwale brak wskazania miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, choć obowiązek ujęcia tej materii wynika wprost z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miejsca te określić należy w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący i nieograniczający konkurencji. Brak takich postanowień w treści uchwały rady narusza obowiązujące przepisy prawa, a w konsekwencji powoduje konieczność stwierdzenia jej nieważności (LEX-R. 0911/5/10).

[i]Podstawa prawna:

– art. 7 ust. 3a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5BBF6B4658078960E3364064718C9FD?id=180129]ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)[/link][/i]