[b]Tak.[/b] Pozwala na to ustawa o systemie oświaty, chociaż jej przepisy mówią, że jest to możliwe jedynie „w przypadkach szczególnie uzasadnionych”. Dodatkowo jej art. 38 ust. 1 pkt 2 wymaga, aby organ prowadzący, przed podjęciem decyzji, wystąpił do kuratora oświaty o opinię w tej sprawie.

Ponadto – jak zauważył wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 2 czerwca 2010 r. – organ prowadzący ma obowiązek starannego uzasadnienia decyzji w sprawie odwołania.

Jest to ważne, ponieważ decyzja organu nie może mieć charakteru dowolnego, lecz musi być dokładna, szczegółowo wywiedziona i uargumentowana [b](PNK-I-0911/234/2010)[/b].

Konieczność uzasadnienia odwołania można wyprowadzić zresztą z treści art. 38 ust. 1 pkt 2. Z jego brzmienia wynika bowiem, że odwołanie jest dopuszczalne „w przypadkach szczególnych”. Trzeba je zatem wskazać.

[i]Podstawa prawna:

– art. 38 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D07948F188B64BA57B90D07C9015198D?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).[/link][/i]