Do rzecznika wpływają skargi  na nierówne  traktowanie  rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Chodzi konkretnie o odpowiedzialność dyscyplinarną tej grupy zawodowej. Mówi o tym § 14 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Po stwierdzeniu nieprawidłowości komendant główny straży pożarnej może udzielić takiemu rzeczoznawcy upomnienia  lub skierować go na powtórny egzamin. Autor  rozporządzenia nie podał jednak ani terminu dopuszczalności  wszczęcia  postępowania dyscyplinarnego, ani terminu, po  upływie  którego nie  można  go  już  ukarać.

Tymczasem standardem innych przepisów przewidujących odpowiedzialność zawodową jest to, że tylko przez określony czas można pociągnąć do odpowiedzialności daną osobę, potem  następuje przedawnienie. Zdaniem rzecznika także dla rzeczoznawców powinny obowiązywać terminy przedawnienia. Nałożenie bowiem kary po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach od popełnienia przez nich przewinienia nie poprawi jakości ich pracy ani też nie wpłynie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Niestety z takim sposobem nakładania kar rzecznik się spotkał. Zwrócił się więc do ministra spraw wewnętrznych o zajęcie stanowiska i o zmianę przepisów.