Rada Gminy Skąpe przekazała swoim sołectwom nieruchomości oraz uchwaliła regulamin świetlic. Zdaniem wojewody zaingerowała w kompetencje wójta – to on decyduje o korzystaniu, zbywaniu, nabywaniu, najmie, dzierżawie, użyczeniu składników mienia gminnego, w tym nieruchomości. Rada może zaś ingerować tylko w przypadkach przewidzianych przez ustawodawcę. W tym wypadku mogła jedynie uchwalić zasady przekazywania sołectwom, czyli ogólne reguły, którymi wójt będzie się kierował.

Rada Gminy Skąpe nie miała więc prawa przekazać poszczególnym sołectwom do dysponowania oznaczonych nieruchomości – orzekł wojewoda lubuski.

sygnatura akt: NK-I.4131.84.2016.BSzu