Przepisy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=263365]ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst. jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.)[/link] stosuje się do rolników - pełnoletnich osób fizycznych, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego,w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także do osób, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia.

Jeżeli własność lub dzierżawa gruntów zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, przysługuje kilku osobom, lub jeżeli obowiązek podatkowy (podatku rolnego lub od dochodu z działów specjalnych) ciąży na kilku osobach, domniemywa się, że każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej. Zgłaszając się do ubezpieczenia społecznego rolników, osoba zainteresowana jest zobowiązana udokumentować (lub wzruszyć domniemanie) , że prowadzi działalność rolniczą i jednocześnie spełnia inne warunki, decydujące o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w trybie wskazanej ustawy.

[b]Reasumując, jeśli gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha stanowi współwłasność kilku osób i każda z nich uczestniczy w prowadzeniu tego gospodarstwa, a ponadto nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to zachodzi domniemanie, że osoby te obejmuje obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.[/b]

[i]Maria Lewandowska

Biuro Komunikacji Społecznej

Centrala KRUS[/i]