Na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach wytycznych i wyjaśnień przysługuje skarga do SN. Wnosi się ja w terminie 7 dni od ogłoszenia uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PKW, a nie ma obowiązku publikacji uchwały w "Monitorze Polskim", dlatego termin ten liczy się od daty jej ogłoszenia na stronie PKW.

Prawo wniesienia skargi przysługuje tylko pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego, który może jednak ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy. Skargę należy wnieść bezpośrednio do SN (w Punkcie Obsługi Interesantów), a skarga nadana pocztą musi wpłynąć do SN przed upływem terminu do jej wniesienia, dlatego ta droga nie gwarantuje zachowania terminu. Przepisy nie przewidują też możliwości wnoszenia skargi w formie innej niż pisemna, niedochowaniem tego wymogu będzie więc wniesienie jej e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP.

Czytaj więcej

Pierwszy spudłowany protest wyborczy w SN

Jeśli do dnia wyborów pozostało mniej niż 7 dni, wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że SN postanowi inaczej. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie.

Niemal identyczna procedura obowiązuje przy skardze na odmowę wydania zaświadczenia o prawie do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych. SN przypomina, że określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym podmioty, najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum, zawiadamiają PKW o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, a PKW wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu im uprawnienia bądź odmawiającego wydania. Od uchwały PKW przysługuje prawo wniesienia skargi do SN w terminie 3 dni od jej doręczenia podmiotowi, któremu odmówiono wydania zaświadczenia, a może to być np. partia polityczna, klub poselski, stowarzyszenie lub organizacja społeczna, fundacja.