Zgodnie z art. 162 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd przyznaje opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub sprawowanie opieki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo też czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Czytaj więcej

Rządowy portal: prawo do opieki zdrowotnej bez względu na to, kogo kochasz

Rzecznik praw obywatelskich pisze do ministra sprawiedliwości, że wpływają do niego wnioski o zmianę prawomocnych orzeczeń sądowych, w których wniosek o przyznanie wynagrodzenia został oddalony, ponieważ sąd uznał, że opieka czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Sądy uznawały, że naturalne i powszechne jest, że najpierw to rodzice dbają o wychowanie i utrzymanie swoich dzieci, a z czasem – kiedy oni sami wymagają wsparcia – to dzieci udzielają im pomocy.

Zdarzało się to nawet w sprawach, gdy podopieczny wymagał 24-godzinnej opieki, co wymuszało rezygnację opiekuna z pracy zarobkowej, nie miał czasu na odpoczynek, na własne życie.

Dlatego rzecznik praw obywatelskich prosi ministra o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w celu doprecyzowania art. 162 k.r.o., aby jego wykładnia nie wykluczała osób bliskich i spokrewnionych z podopiecznym z grona osób upoważnionych do otrzymywania wynagrodzenia za sprawowanie opieki czy kurateli.