Prawnicy kancelarii DLA Piper o nowym regulaminie Sądu Arbitrażowego

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku i stanowić będzie zbiór reguł, na podstawie których prowadzone będą postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy KIG po tej dacie.

Publikacja: 13.12.2014 12:21

Prawnicy kancelarii DLA Piper o nowym regulaminie Sądu Arbitrażowego

Foto: www.sxc.hu

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Sąd Arbitrażowy przy KIG), rozpoznając w samym tylko 2013 roku 317 spraw z czego 37 miało międzynarodowy charakter, jest nie tylko największą polską instytucją arbitrażową, ale i znaczącym ośrodkiem arbitrażowym w naszej części Europy.

Jak podkreślają prawnicy z kancelarii DLA Piper, dotychczasowy układ przepisów został zmieniony i przypomina najczęściej stosowane regulaminy arbitrażowe na świecie - Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) oraz Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Jednocześnie, z Regulaminu zostały usunięte przepisy dotyczące postępowań mediacyjnego oraz sporów o domenę internetową, dla których przygotowane zostaną oddzielne procedury.

Istotna jest już zmiana dotycząca podstaw stosowania Regulaminu. Dotychczas, gdy w zapisie na sąd polubowny nie wskazano konkretnej wersji Regulaminu, który miał być stosowany, obowiązywał Regulamin właściwy w chwili zawarcia zapisu na sąd polubowny (umowa o arbitraż). Obecnie, właściwy będzie Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania arbitrażowego. Tym samym, w sytuacji gdy strony nie określiły w umowie o arbitraż który Regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG ma być stosowany, dla sporów wszczętych po dniu 1 stycznia 2015 roku będzie nim nowy Regulamin.

Dużo zmian zostało wprowadzonych w zakresie postępowania dowodowego. Wśród wprowadzonych nowości na uwagę zasługuje możliwość przeprowadzenia dowodu z pisemnego oświadczenia świadka, które może poprzedzać jego przesłuchanie. Ponadto, dowód ze świadka będzie można ograniczyć wyłącznie do złożenia pisemnego oświadczenia, co może okazać się wyjątkowo pomocne w sprawach, w których lista świadków będzie długa, a osobiste stawiennictwo nie będzie konieczne.

Nowa jest także regulacja w zakresie dowodu z opinii biegłego. Wprowadzone zostają dwie możliwości przeprowadzenia tego środka dowodowego. Arbitrzy będą mogli dopuścić dowód z już przygotowanej na zlecenie strony opinii biegłego (prywatna opinia biegłego) lub dokonać wyboru biegłego i zlecić sporządzenie opinii. Zaznaczyć należy, arbitrzy będą mogli powołać biegłego wyłącznie na wniosek strony.

Nowy Regulamin uwzględnia także zmiany zachodzące w międzynarodowym arbitrażu dotyczące aspektu wielopodmiotowości postępowania. Oprócz dotychczasowej możliwości przystąpienia do postępowania osoby trzeciej, uregulowane zostało połączenie odrębnych postępowań arbitrażowych prowadzonych między tymi samymi stronami. Osobną kwestią są trudne do spełnienia przesłanki wymagane przy konsolidacji postępowań, co może znacznie utrudnić stosowanie tej instytucji w praktyce.

Zgodnie z nowym Regulaminem wyrok powinien zostać wydany w ciągu 9 miesięcy od wszczęcia postępowania. W dotychczasowych regulaminach nie było takich postanowień. Omawiana zmiana powinna wpłynąć na przyspieszenie postępowań arbitrażowych.

W zakresie kosztów postępowania, Regulamin z 2007 roku przewiduje zapis ograniczający koszty zastępstwa jednego pełnomocnika do 100.000 PLN netto. Według nowego Regulaminu koszty zastępstwa rozstrzygane będą dyskrecjonalnie przez arbitrów. Tak więc w wypadku przegrania postępowania arbitrażowego prowadzonego na podstawie nowego Regulaminu, strona przegrywająca może zostać obciążona obowiązkiem zwrotu całości wynagrodzenia pełnomocnika drugiej strony. Powyższa zmiana jest nowością i trudno powiedzieć, czy arbitrzy Sądu Arbitrażowego przy KIG będą ograniczać kwoty dochodzone z tytułu wynagrodzenia pełnomocników, czy też - jak w przypadku wielu zagranicznych instytucji arbitrażowych - zasądzać będą całość wynagrodzenia pełnomocników, które zostało zapłacone przez stronę wygrywającą spór.

Tekst nowego Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy KIG dostępny jest pod adresem http://sakig.pl/

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Sąd Arbitrażowy przy KIG), rozpoznając w samym tylko 2013 roku 317 spraw z czego 37 miało międzynarodowy charakter, jest nie tylko największą polską instytucją arbitrażową, ale i znaczącym ośrodkiem arbitrażowym w naszej części Europy.

Jak podkreślają prawnicy z kancelarii DLA Piper, dotychczasowy układ przepisów został zmieniony i przypomina najczęściej stosowane regulaminy arbitrażowe na świecie - Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) oraz Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Jednocześnie, z Regulaminu zostały usunięte przepisy dotyczące postępowań mediacyjnego oraz sporów o domenę internetową, dla których przygotowane zostaną oddzielne procedury.

Pozostało 82% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona