Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111) pod wskazanymi w ustawie warunkami, zwalnia się od podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i wynika z chęci zapobieżenia rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Limit pomocy de minimis dla jednego gospodarstwa rolnego w okresie, którego dotyczyły sprawy wynosił 15.000 euro na 3 lata podatkowe.

W zaistniałych stanach faktycznych, kwota podatku przekraczała limit pomocy de minimis, zatem sprawy sprowadzały się do rozstrzygnięcia co do możliwości częściowego (do wysokości limitu) zwolnienia z podatku. Zarówno Naczelnik Urzędu Skarbowego, jak również Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uznali, że skorzystanie ze zwolnienia z podatku jest możliwe jedynie, gdy cała kwota podatku należnego mieści się w limicie pomocy de minimis.

Prawnicy Kancelarii KKLW powołując się na interpretację historyczną i celowościową przepisów, a także orzecznictwo krajowe i unijne, skutecznie wykazali możliwość udzielenia częściowego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości limitu pomocy de minimis. Dzięki przyjętej linii argumentacyjnej, klienci KKLW mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 15.000 euro.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku w pełni podzielił stanowisko Kancelarii KKLW o możliwości częściowego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych do limitu pomocy de minimis.

Sprawę prowadził zespół prawników Kancelarii KKLW w składzie partner Przemysław Wierzbicki oraz associate Anna Duplicka.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.