Gminy, które pobierały lub pobierają opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, mają do czynienia z prokuraturą. Ta skarży uchwały i wzywa do usunięcia nieprawidłowości. Do wojewódzkich sądów administracyjnych w całym kraju trafiły już 333 skargi śledczych. W części sądy już przyznały im rację.

Czytaj także: Przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod okiem prokuratorów

Lawina skarg

Na terenie całego kraju prokuratorzy przeanalizowali 1169 uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Najwięcej przejrzeli ich śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu – 197, w Gdańsku – 196, oraz w Krakowie – 188.

Pojawiły się wnioski o uchylenie uchwał przewidujących tzw. opłatę przyłączeniową oraz wezwania do odpowiednich organów o usunięcie naruszeń prawa.

Prokuratorzy składali też skargi na uchwały gmin do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Najwięcej złożyli poznańscy śledczy – 53, lubelscy – 52, oraz krakowscy – 46 skarg. W skali całego kraju prokuratorzy skierowali łącznie 333 skargi do WSA. Na tym nie koniec. Prokuratorzy regionalni mają nadal przyglądać się uchwałom i kwestionować wszystkie te, które każą obywatelom płacić za przyłącza.

Powód?

Samorządy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Mimo to często ich żądają. Prokuratorzy skarżą więc takie uchwały. To efekt wytycznych Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego.

Ten zwrócił się do wszystkich prokuratorów w kraju z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał ustalających warunki podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnej.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Zastępca prokuratora generalnego pisał, że upoważnieniem do podejmowania uchwał z żądaniem płatności nie może być ani ustawa o samorządzie gminnym, ani też ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Nieważne uchwały

W większości sądy myślą podobnie jak prokuratura. Dowody?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 5 kwietnia 2018 r. Sąd stwierdził, że uwzględniając skargę na uchwałę, stwierdza jej nieważność w całości lub w części albo stwierdza, że została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności.

Z kolei w wyroku z 22 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku WSA wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów.

Płacić nie muszą

Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 r. SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

Wnioski prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły m.in. również WSA w Krakowie w wyroku z 9 października 2012 r. (sygn. akt III SA/Kr 921/12), WSA w Poznaniu w wyroku z 26 września 2012 r. (sygn. akt IV SA/Po 587/12) oraz WSA w Łodzi w wyroku z 15 marca 2013 r. (sygn. akt II SA/Łd 106/13). ©?