Rada Miejska w Przedborzu podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Zapisano w niej, że wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców powinien zawierać także listę co najmniej 100 popierających go osób, z ich imionami, nazwiskami, numerami PESEL i podpisami.

Uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zaskarżył wojewoda łódzki. Wskazał, że wymóg podania numerów PESEL mieszkańców popierających konsultacje jest zbędny. A to dlatego, że nie obejmuje on danych dotyczących miejsca zamieszkania. Ponadto ww. warunek ogranicza w sposób nieuprawniony krąg osób upoważnionych do udziału w konsultacjach jedynie do legitymujących się tym numerem.

Rada Miejska w Przedborzu wniosła o oddalenie skargi wojewody jako nieuzasadnionej. Przyznała, że faktycznie numer PESEL nie może służyć do identyfikacji danej osoby jako mieszkańca gminy, ale pozwala ustalić, czy jest ona pełnoletnia, czy też nie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że stanowisko wojewody jest prawidłowe i stwierdził nieważność uchwały RadyMiejskiej w Przedborzu w zaskarżonej części.

– Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności służy bowiem jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej – przypomniała, uzasadniając wyrok, Monika Krzyżaniak, sędzia WSA w Łodzi, sprawozdawca w sprawie. I wskazała, że w jedenastocyfrowym symbolu numerycznym zakodowano datę urodzenia osoby, liczbę porządkową oraz płeć osoby. Ostatnia cyfra ma zaś funkcję kontrolną służącą weryfikacji poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

– Numer PESEL nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania i nie może służyć rozstrzygnięciu, czy oznaczona osoba jest „mieszkańcem gminy", należącym do kręgu podmiotów, z którymi mogą być prowadzone konsultacje – wskazywała sędzia.

Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: III SA/Łd 364/16