[b]Nie.[/b] Uchwała zawierająca takie upoważnienie dla wójta zostanie podjęta bez wymaganego umocowania w przepisach ustawy o systemie oświaty, a tym samym jako niezgodna z przepisami zostanie uchylona przez nadzór wojewody.

Podstawą prawną do podjęcia przez radę uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jest art. 90f ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z jego treścią rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom, w którym określa:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

- formy, w jakich udziela się stypendium;

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Przyjęty regulamin stanowi podstawę do przyznania stypendium w konkretnym przypadku. Dokonuje tego wójt (burmistrz, prezydent miasta). Przyznanie takiego świadczenia musi nastąpić w formie, sposobie i trybie zgodnym z postanowieniami regulaminu.

Z art. 90f ustawy o systemie oświaty nie wynika kompetencja rady gminy do scedowania na wójta możliwości przyznawania stypendiów w sposób odbiegający od zasad przyjętych w regulaminie. Dlatego też zawarcie w uchwale upoważnienia dla wójta do przyznawania pomocy w wysokości innej niż wynikająca z regulaminu narusza prawo, a tym samym jest nieważne. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, że wójt zyskałby prawo do przyznawania pomocy uczniom w sposób dowolny i na podstawie bliżej nieokreślonych kryteriów.

[i][b]Podstawa prawna: [/b]

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– art. 90f [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=52CA865720AEBD9BD84E0120CA3570A9?n=1&id=175841&wid=327608]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link][/i]