Rada gminy Włoszczowa uchwaliła statut tej jednostki. W jednym z jego postanowień zapisano, że fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

Postanowienie to zakwestionował wojewoda świętokrzyski, rozstrzygnięciem nadzorczym z 5 kwietnia 2013 r., (sygn. akt PNK.I.4130.32.2013).

- W przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest przepisów umożliwiających wprowadzenie przez radę gminy wobec poszczególnych radnych żądania usprawiedliwiania swojej nieobecności podczas sesji - mówi Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski. - Co prawda zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, ale z przepisu tego nie wynika konieczność usprawiedliwiania przez radnych nieobecności na sesji rady, czy posiedzeniu komisji - wyjaśnia wojewoda.