Rada Miejska w Swarzędzu uchwaliła regulamin gminnych wyróżnień honorowych, czyli honorowego obywatelstwa i osoby zasłużonej dla miasta. W jednym z punktów zapisała, że dokumentem potwierdzającym nadanie „odznaczenia", czyli wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz", jest legitymacja dla osoby fizycznej oraz dyplom dla pozostałych podmiotów. Dalej regulamin zawiera wskazanie, co się ma znajdować na awersie i rewersie „odznaczenia".

Bez zgody prezydenta RP gmina może dawać tylko wyróżnienia

Uchwałę unieważnił wojewoda wielkopolski. Zauważył, że zbędne i nieuzasadnione jest opisywanie wyglądu odznaczenia (awers i rewers), skoro ma ono postać jedynie legitymacji lub dyplomu.

Wprawdzie w myśl art. 4 ust. 3 ustawy z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (DzU nr 31, poz. 130 ze zm.) rada gminy może ustanawiać odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju gminy, jednakże wówczas – stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy – ustalenie wzoru takiej odznaki honorowej oraz sposobu jej noszenia wymaga zgody prezydenta RP.

– A takiej zgody rada Swarzędza nie uzyskała – zauważył wojewoda.

sygnatura akt: KN-I.4131.1. 375.2014.8