Autorzy dokonali analizy siedmiu aktów prawnych. Większość z nich nie spełniała wymogów OSR – Oceny Skutków Regulacji będącej od 2001 r. częścią regulaminu prac Rady Ministrów. Pięć projektów przyjęto bez planu oceny ex post, a więc założenia ewaluacji po wprowadzeniu zmian. W sześciu aktach Rządowe Centrum Legislacji nie udokumentowało przebiegu konsultacji publicznych. Dane w tym zakresie są zresztą niepokojące.

– W 2020 r. w 68 proc. ustaw konsultacje w ogóle się nie odbyły – mówił Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych w Centrum Monitoringu Legislacji, na prowadzonej przez Tomasza Pietrygę, zastępcę redaktora naczelnego „Rz”, debacie poświęconej prezentacji raportu. Autorzy rekomendują wprowadzenie obowiązkowych konsultacji projektów i wydłużenie ustawowego terminu ich trwania z 30 do 45 dni. 


Podobne postulaty prezentuje PO. 


Czytaj więcej

"Pogłębi chaos w sądach". Iustitia bezlitosna dla projektu nowelizacji kpc

– Składamy projekt ustawy wprowadzającej system obligatoryjnych konsultacji społecznych, wydłużającej je oraz nakładającej obowiązek odniesienia się do przyszłych propozycji na Radę Ministrów – zapowiedziała w czasie debaty posłanka Maria Janyska.


Jak stanowi raport, w 2020 r. 50 proc. ustaw wchodziło w życie w niecałe dwa tygodnie od daty ich ogłoszenia, a przy co piątej w ogóle nie zaplanowano okresu adaptacyjnego. 
BdTXT - W - 8.15 J: – Takie postępowanie sprawia, że przedsiębiorcy nie mają czasu na dopasowanie się do przepisów. Nowe regulacje powinny być wprowadzane stopniowo – komentował Grzegorz Maślanko, radca prawny w Grant Thornton. 


Z tego powodu autorzy zalecają wydłużenie vacatio legis ustaw regulujących działalność przedsiębiorstw. Takie przepisy miałyby wchodzić w życie pierwszego dnia nowego roku, pod warunkiem, że minęłoby co najmniej sześć miesięcy od czasu ustanowienia przepisów. W sprawach istotnych, takich jak zmiany podatkowe, vacatio legis miałoby zostać wydłużone do 12 miesięcy.


Podczas debaty zwrócono uwagę na istotność oceny ex post wprowadzanych zmian. 


– W 2020 r. uchwalono 234 ustawy, a nie przeprowadzono ani jednej oceny OSR. Od 2016 r. przeprowadzono zaledwie dziewięć takich ewaluacji – mówiła podczas debaty Wioletta Bobryk ze Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).


Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Do funkcjonowania legislacji w Polsce odniosła się też Agnieszka Ścigaj z koła poselskiego Polskie Sprawy. – Ustawy wdrażane są bez strategii i analizy wskaźników efektów. Mają charakter PR-owy, nie merytoryczny. Okres na zapoznanie się z aktami prawnymi przez posłów czy czas wypowiedzi podczas dyskusji nie pozwalają na ocenę jakości projektów – komentowała.


Zdaniem autorów ocena OCR powinna być obligatoryjna dla ustaw wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Taki zapis zapobiegłby wprowadzaniu nieprzemyślanych i niekorzystnych rozwiązań i ochronił polskich przedsiębiorców.