W przypadku członka korpusu sc wcześniejsze zatarcie kary upomnienia nie jest możliwe. Kara upomnienia na piśmie, ulega zatarciu po upływie roku od dnia uprawomocnienia. Uprawomocnienie się kary następuje:

- po upływie siedmiu dni od dnia wymierzenia kary, czyli dnia wręczenia ukaranemu upomnienia na piśmie, jeśli pracownik nie złożył sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary albo

- w dniu uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej o utrzymaniu w mocy kary upomnienia na piśmie, jeśli pracownik taki sprzeciw od wymierzonej mu kary złożył.

Czytaj także: Służba cywilna: kiedy kara dyscyplinarna za manifestowanie poglądów politycznych

Tak wynika z art. 129 ustawy o służbie cywilnej, który to przepis nie wspomina o możliwości wcześniejszego zatarcia kary. Z tego należy wnioskować, że takiej możliwości w przypadku członków korpusu sc po prostu nie ma. Gdyby, bowiem ustawodawca chciał im dać taka możliwość, to by ją wprost zapisał. Tak jak zrobił to w art. 113 kodeksu pracy, który ma zastosowanie do urzędników państwowych mianowanych (do kontraktowych zresztą też). Zgodnie z tym przepisem karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Jak widać kodeks pracy wymienia tylko dwa podmioty, które mogą mieć wpływ na wcześniejsze zatarcie kary. Nie ma wśród nich ukaranego pracownika.

—Małgorzata Jankowska

Podstawa prawna:Art. 129 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559).

Art.35 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2142 ze zm.).