Czy w okresie opieki nad dzieckiem dodatek jest wypłacany

Urzędniczka służby cywilnej niedługo idzie na urlop macierzyński. Czy w trakcie korzystania z tego urlopu będzie otrzymywać dodatek służby cywilnej?

Nie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, które na mocy art. 9 ustawy o służbie cywilnej mają tu zastosowanie, wynagrodzenie (dodatek jest jednym z jego składników) za okresy niewykonywania pracy przysługuje tylko wtedy, gdy tak wynika z przepisów. Natomiast żadne przepisy ani przepisy ustawy o służbie cywilnej ani wydane na jej podstawie rozporządzenie płacowe nie przewidują zachowania prawa do tego dodatku za czas niewykonywania pracy. A więc przyjąć należy, że za czas niezdolności do pracy, np. w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim, urzędnikowi sc prawo do dodatku służby cywilnej nie przysługuje.

Co do wliczania tego dodatku do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego wypowiedział się DSC KPRM. Departament przypomniał, iż z art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, iż przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (w myśl art. 47 cyt. ustawy uregulowania zawarte w art. 41 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego) nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie, którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu (art. 41 ust. 2 i 3 ustawy).

Oznacza to, że do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego) wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co, do których z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania w sposób jednoznaczny i definitywny zarazem wynika, iż podlegają one zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego (wyrok SN z 11 maja 2005 r., III UK 33/2005, OSNP 2005/23 poz. 382). W związku z powyższym dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego powinien być uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy (zasiłku chorobowego i macierzyńskiego).

Czy wracający do pracy urzędnik otrzyma dodatek na wcześniejszym poziomie

- Urzędnik służby cywilnej sześć lat temu zrezygnował w pracy w urzędzie i zajął się prywatnym biznesem. Teraz chce wrócić do pracy w administracji. Zgłosił się już do naboru. Czy jeśli zostanie wybrany pracodawca zatrudni go na postawie mianowania i przyzna mu stopień służbowy, jaki posiadał przed odejściem?

Co do zasady tak. Przesądza o tym art. 35 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z nim, ponowne zatrudnienie osoby, która otrzymała wcześniej mianowanie w służbie cywilnej, dokonuje się na podstawie mianowania, z zachowaniem dotychczasowego stopnia służbowego urzędnika służby cywilnej. Wracający, zatem po latach do pracy w administracji rządowej swojej kariery zawodowej urzędnik nie musi zaczynać na nawo. Startuje, bowiem w miejscu, w którym wcześniej rozstał się z urzędem przynajmniej pod względem posiadanego stopnia a nawet wysokości dodatku służby cywilnej, jaki mu wtedy przysługiwał (od 2009 roku wysokość kwoty bazowej została zamrożona, dlatego wysokości dodatku służby cywilnej dla poszczególnych stopni służbowych nie zmieniły się). Od tej reguły są jednak wyjątki. O ponowne zatrudnienie w służbie cywilnej na warunkach określonych w art. 35 ust.7 usc nie mogą, bowiem ubiega c się byli urzędnicy sc, których poprzednie zatrudnienie ustało w związku z odmową złożenia ślubowania (art. 70 pkt 1 usc), dwukrotną negatywną oceną okresową (art. art. 71 ust. 1 pkt 1 usc), utratą nieposzlakowanej opinii (art. art. 71 ust. 1 pkt 3 usc), rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy urzędnika (art. 71 ust. 7 usc) lub orzeczeniem kary dyscyplinarnej o wydaleniu ze służby cywilnej (art. 114 ust. 1 pkt 6 usc). —Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 372 ze zm.)

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (DzU z 2016 r. poz. 125 ze zm.)

podstawa prawna: Art. 35, art. 70-71, art. 114 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345 ze zm.)