Chodzi o wyłączenie z rygorów zamówień publicznych dwóch kategorii umów. Po pierwsze zamówień na produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy czy karty do głosowania. Druga kategoria to zamówienia na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

Komisja przyznała, że unijne dyrektywy dopuszczają pewne wyjątki, ale jak zaznaczyła, nie mają one zastosowania do tak szerokich kategorii, jak te w polskim prawie zamówień publicznych.

Zdaniem KE takie szerokie wyłączenia naruszają prawo unijne.