Uchwałę w tej sprawie podjęła NRA 27 listopada. Stwierdza w niej, że orzeczenia w sprawie sędziów potwierdziły obawy, na które zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19, że obecny system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów może być wykorzystywany do politycznej kontroli orzeczeń sądowych lub wywierania nacisków na sędziów.

Adwokaci podkreślają, że na szczególną dezaprobatę zasługuje wydawanie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego rozstrzygnięć na posiedzeniach niejawnych, bez zawiadamiania sędziów o procedowaniu w ich sprawach oraz z pominięciem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego powinna zostać niezwłocznie zawieszona.

- Rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to kolejne przykłady ingerencji w niezawisłość sędziowską, które wcześniej stosowano także wobec m.in. sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna. Mają na celu odsunięcie od orzekania sędziów, którzy dla władzy politycznej są niewygodni, a u innych sędziów mają wywołać efekt zastraszenia. Jako takie są nie do pogodzenia z fundamentalnymi zasadami demokratycznego państwa prawa, polską Konstytucją i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Godzą w prawo obywateli do rozpoznania sprawy przez sąd należycie obsadzony i niezależny oraz niezawisłego sędziego. – czytamy w uchwale.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Ferka. Orzekał wbrew wyrokowi TK

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Piotra Gąciarka

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna poza kontrolą. Tylko zmiana ustawy może ją zatrzymać