Do Sejmu trafiły przepisy wprowadzające ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz o statusie sędziów. Zgodnie z nim jeśli do dnia ogłoszenia tej ustawy Zgromadzenie Ogólne TK przedstawiło prezydentowi kandydatów na prezesa, ale prezydent nie powołał prezesa, albo też dokonało wyboru kandydatów z naruszeniem obecnej ustawy z 22 lipca, to procedurę wyłaniania kandydatów przeprowadza się na zasadach określonych w tej ustawie. Projekt precyzuje też, że w razie konieczności zastosowania nowej procedury wyboru prezesa do czasu jego powołania Trybunałem kieruje sędzia, któremu takie zadanie powierzy prezydent RP.

Generalnie wszystkie trzy ustawy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia. W dniu następnym wejdą już jednak przepisy dotyczące procedury wyłaniania kandydatów na prezesa.

Kadencja prezesa Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia. Zapowiedział już ZO w sprawie wyboru kandydatów na prezesa według obecnych zasad na 28–30 listopada. Zdaniem TK muszą cieszyć się poparciem większości sędziów.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem