W okresie obowiązywania rożnych restrykcji kobietom groziło większe ryzyko zwolnień z pracy lub zmniejszenia jej czasu, zwłaszcza w takich sektorach jak obsługa turystów i podróżnych, gastronomia i produkcja przemysłowa. Wiele kobiet nie tylko straciło dużo finansowo, ale również nie otrzymało zapłaty za opiekowanie się innymi. „Nawet jeśli przewidywany wzrost zatrudnienia w 2021 r. jest większy w przypadku kobiet niż mężczyzn, to będzie on niestety niedostateczny, aby przywrócić poziom ich zatrudnienia do stanu sprzed pandemii” — stwierdziła MOP w raporcie.

Globalnie w latach 2019-20 zniknęło na skutek pandemii 4,2 proc. miejsc pracy kobiet, co oznaczało 54 mln etatów wobec 3 proc. i 60 mln etatów w przypadku mężczyzn. W bieżącym roku liczba zatrudnionych kobiet będzie o 13 mln mniejsza niż w 2019 r., zaś liczba pracujących mężczyzn mniej więcej taka sama jak w 2019 r. — pisze Reuter. „Jedynie 43,2 proc. kobiet na świecie w wielu produkcyjnym będzie pracować, proporcja mężczyzn wyniesie 68,6 proc. ”— stwierdziła MOP.

Największy regionalny spadek zatrudnienia kobiet z powodu pandemii wyniósł 9,4 proc. i dotyczył obu Ameryk. Perspektywy poprawy tam są marne.

Więcej kobiet we władzach firm finansowych

Z kolei proporcja kobiet w radach dyrektorów 200 największych brytyjskich firm usług finansowych wzrosła do niemal jednej trzeciej w ciągu 5 lat od czasu podjęcia przez rząd działań mających zapewnić równowagę płci — stwierdził think tank New Financial w ocenie rządowej inicjatywy z marca 2016.

Udział kobiet w tych radach zwiększył się do 32 proc. z 23 proc., natomiast w zarządach do 22 proc. z 14 proc. Przy zachowaniu obecnego rytmu, równowagą płci w radach nastąpi w 2029 r., a w zarządach w 2033 r.

- Udział kobiet zmierza w dobrym kierunku, ale nadal jest dużo do zrobienia. Jeśli ten sektor ma zachować tempo zmian w następnym 5-leciu, to będzie musiał liczyć się z większymi wyzwaniami. Będą to konieczność systemowego wyszukiwania uzdolnionych kobiet, zapewnienie śledzenia ich kariery zawodowej oraz mianowanie więcej kobiet na stanowiska generujące przychody — stwierdziła Yasmine Chinwala, partnerka New Financial i współautorka raportu.

- W ciągu następnych 5 lat musimy przejść od mówienia do działania, od pracy w izolacji do wspólnej pracy i odejść od wąsko pojętej różnorodności płci do szerokiego włączenia kobiet w każdą sferę życia i w każdą część społeczeństwa — stwierdziła Amanda Blanc, prezeska towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva.