Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w tej sprawie. To wykonanie noweli kodeksu postępowania karnego. Wprowadzenie nowego rozporządzenia jest związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do przepisu art. 17 w zw. z art. 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. Artykuł 17 nakazuje odpowiednio stosować prawa przewidziane w dyrektywie w trakcie postępowania w przedmiocie ENA.

Czytaj więcej

Europejski nakaz aresztowania traci na atrakcyjności

Obowiązujący wzór pouczenia zawiera już szereg informacji, w tym dotyczących tymczasowego aresztowania, pomocy medycznej, jak też adwokata. Jednakże wymaga dalszego uzupełnienia.

Nowy projekt uzupełnia formularz o informacje na temat praw przysługujących osobie poniżej 18 lat objętej ENA. Chodzi m.in. o prawo do tego, aby w posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel ustawowy nieletniego lub inna wskazana przez niego osoba dorosła bądź urzędnik sądowy (zależnie od okoliczności danej sprawy) oraz o prawo do informacji na temat stosowania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania czy środków alternatywnych itd. Ponadto nieletni objęty ENA posiada prawo do informacji o możliwości wyłączenia jawności posiedzenia.

Ważne też jest, by pouczenie podejrzanego o przysługujących mu uprawnieniach były sformułowane w prostym i przystępnym języku.

Etap legislacyjny: projekt rozporządzenia w uzgodnieniach międzyresortowych