Rząd przyjął właśnie autopoprawkę do kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Proponowana zmiana art. 64 k.k. zmierza do zaostrzenia odpowiedzialności karnej wobec szczególnej kategorii sprawców, jakimi są sprawcy popełniający przestępstwo w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywa).

Czytaj też: Duda: reforma Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego

Zaproponowano zaostrzenie warunków odpowiedzialności karnej wobec recydywistów, którzy trzykrotnie zostali skazani na kary pozbawienia wolności.

Przewidziano też surowsze zasady wymierzania kary sprawcom przestępstw przeciwko wolności seksualnej, co ma dotyczyć sprawcy uprzednio skazanego za przestępstwo umyślne przeciwko wolności seksualnej na karę pozbawienia wolności, które popełnił w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary.

Do kodeksu karnego wykonawczego dodano nowy rozdział XXa, w którym uregulowano zasady przeszukania osób osadzonych, w tym granice tego przeszukania.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu