Nowe obowiązki dla stron obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów przewiduje projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym wdrażający kilka wskazań unijnych – autorstwa Ministerstwa Finansów.

Nowela określi definicję ruchu pojazdu oraz samego pojazdu dla celów ubezpieczenia OC. Ruch pojazdu to każde użycie pojazdu mechanicznego, które w czasie zdarzenia jest zgodne z jego funkcją jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy czy też znajduje się w ruchu. Z kolei pojazd mechaniczny to pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w prawie o ruchu drogowym. Obie te kwestie budzą spory i pojawiają się w wielu procesach.

Lekkie pojazdy silnikowe masowo pojawiające się na ulicach powinny być wyłączone z obowiązkowego ubezpieczenia. Zmieniona dyrektywa 2009/103/WE, mająca tu zastosowanie, nie wyłącza jednak możliwości ubezpieczenia komunikacyjnego wszelkich urządzeń silnikowych użytkowanych na lądzie.

Czytaj więcej

OC i AC nie zwalnia z ostrożności. Nieuważny kierowca może stracić ubezpieczenie

Nowela reguluje także wydawanie i wykorzystywanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Ma być jednolity formularz takich zaświadczeń. Zakłady ubezpieczeń będą zobligowane do publikacji ogólnych zarysów polityki wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia przy wyliczaniu wysokości składek ubezpieczeniowych. Przy ustalaniu wysokości składki OC komunikacyjnego nie uwzględnia się narodowości posiadacza pojazdu ani jego poprzedniego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Nowela ma zapewnić wypłaty odszkodowania poszkodowanym w wyniku wypadku, gdy zakład ubezpieczeń jest niewypłacalny. I dostosować do wymagań unijnych, czyli podwyższyć sumy gwarancyjne z OC.

– To chyba najbardziej doniosła zmiana. Minimalna suma gwarancyjna za szkody na osobie powinna być obliczona w taki sposób, by stanowiła pełne i sprawiedliwe odszkodowanie dla wszystkich poszkodowanych, którzy odnieśli bardzo ciężkie obrażenia – wskazuje sędzia Aneta Łazarska, orzekająca w sprawach wypadkowych.

Ustawa ma wejść w życie w lwiej części 23 grudnia 2023 r.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne