Polega ona na pomniejszeniu tego podatku o 25 proc. wydatków inwestycyjnych.

Mogą z niej korzystać zarówno rolnicy indywidualni, jak i np. spółki z o.o. zajmujące się produkcją rolną. Jeśli inwestycja dokonana jest na gruntach stanowiących własność małżonków, ulga przysługuje obojgu małżonkom.

[srodtytul]Podwójna korzyść wyłączona [/srodtytul]

Inwestycje, z racji których przysługuje ulga, wskazano w art. 13 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1CDC6ECEA38B8DB0469D4329927B0353?id=182467]ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.)[/link]. Obejmuje ona wydatki na:

- budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

- na zakup i zainstalowanie:

– deszczowni,

– urządzeń melioracyjnych,

– urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

– urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Jednakże rolnik nie ma prawa do ulgi, jeśli wydatki na wskazane inwestycje zostały finansowane choćby w części z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z UE.

Chodzi przede wszystkim o płatności uzyskiwane na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

[srodtytul]Także na cudzym gruncie [/srodtytul]

Nie ma ulgi z racji budowy i modernizacji budynków innych niż inwentarskie (przeznaczone dla inwentarza żywego), typu magazynowo-gospodarczego, służące wyłącznie do przetrzymywania maszyn rolniczych, nawozów itd. [b]Ulgą są objęte wydatki na budowę takich obiektów służących ochronie środowiska, jak płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę, a także oczyszczalnie ścieków powstających wskutek produkcji rolnej[/b].

Na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę rolnik może otrzymać pomoc finansową ze środków UE w ramach programu modernizacji gospodarstw rolnych. W razie skorzystania z tej pomocy ulga inwestycyjna już nie przysługuje.

[b]Do ulgi uprawnia także inwestycja zrealizowana przez rolnika na gruncie niebędącym jego własnością,[/b] np. wydzierżawionym, a nawet takim, z którego korzysta bezpłatnie na podstawie ustnej umowy użyczenia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, I SA/Gd 1024/07).

Nie przysługuje ona z racji wydatków na wyposażenie wybudowanego czy modernizowanego budynku inwentarskiego, a więc z racji takich urządzeń jak np. schładzarka do mleka czy dojarka.

[srodtytul]Trzeba udokumentować [/srodtytul]

Ulgę rolnik może otrzymać dopiero po zakończeniu inwestycji. Polega ona na odliczeniu od podatku rolnego 25 proc. nakładów inwestycyjnych. Wydatki te odlicza się tylko od podatku należnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której inwestycja została przeprowadzona.

Potwierdził to [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 6 sierpnia 2007 r. (I SA/Lu 323/07)[/b], podkreślając, że chodzi tu o ulgę, której przyznanie zależy od usytuowania miejsca wykonania inwestycji i położenia gruntów.

Nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane rachunkami. Nie muszą to być rachunki (faktury) z VAT.

[b]Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 listopada 2007 r. (II FSK 1250/06)[/b] zaznaczył, że nie może być zaliczona do wydatków inwestycyjnych wartość własnej robocizny, nawet udokumentowana wystawionymi przez siebie rachunkami bądź oświadczeniami.

Jeśli inwestycja dokonana jest na gruntach stanowiących własność małżonków, rachunki mogą być wystawione na każdego z małżonków (pismo Ministerstwa Finansów z 16 sierpnia 2007 r., PL-832/61/07/AP/600). To samo dotyczy sytuacji, gdy nakłady są ponoszone na nieruchomość będącą współwłasnością, jeśli wszyscy współwłaściciele są podatnikami podatku rolnego.

[ramka][b] Przywilej dopuszczalny przez 15 lat[/b]

[b]Rolnik musi wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi. O jej przyznaniu decyduje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Do wniosku musi dołączyć zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz rachunki (albo ich uwierzytelnione odpisy) stwierdzające poniesienie wydatków.[/b]

Prawo do ulgi stwierdza decyzja administracyjna. Jeśli będzie ona niekorzystna, jeśli przyznaje ulgę niższą, niż się należy, albo odmawia jej przyznania, można się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Odwołanie do SKO składa się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta).

Po przyznaniu ulgi jej kwota jest dla rolników indywidualnych ustalana z urzędu, a więc automatycznie, w corocznych decyzjach w sprawie wysokości podatku rolnego. Natomiast podatnicy, którzy obowiązani są do składania deklaracji na ten podatek, sami odliczają kwotę ulgi przyznaną w decyzji.

Do składania deklaracji podatkowych, czyli do samodzielnego rozliczania się z podatku rolnego, obowiązane są osoby prawne, a więc m.in. spółki z o.o., spółdzielnie, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej (np. jawne).

Z ulgi z racji tej samej inwestycji można korzystać przez okres nieprzekraczający 15 lat.

W razie sprzedaży obiektów i urządzeń nią objętych lub przeznaczenia ich na inne cele (niezwiązane z działalnością rolniczą) niewykorzystana część ulgi przepadnie.

Nie ma natomiast obowiązku oddawania części ulgi już wykorzystanej.

Ulga nie przechodzi na nabywcę obiektu, zmeliorowanego gruntu itd., z istotnymi jednak wyjątkami, obowiązującymi od 2004 r. Nie przechodzi też na następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało mu przekazane na podstawie przepisów dotyczących rent strukturalnych. Korzysta z niej natomiast spadkobierca rolnika, stosownie do art. 97 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej.[/link] [/ramka]