Uczelnie i podmioty prowadzące kształcenie doktorantów

W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona. Termin ograniczeń może ulec zmianom zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wszystkie zajęcia, które można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) muszą być prowadzone w takiej formie. Utrzymany zostaje także przepis wyłączający stosowanie ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaką można uzyskać w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią kierunki przygotowujące do wykonywania zawodów objęte standardami kształcenia – do nich stosuje się przepisy szczególne.

Czytaj także: Są wytyczne w związku z przywracaniem działalności uczelni

Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - w dotychczasowych przepisach ograniczających działalność uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów realizacja kształcenia zdalnego była uzależniona od możliwości infrastrukturalnych uczelni.

Wyjątki od zasady kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia na ostatnim roku studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich) mogą się odbywać tradycyjnie (w siedzibie uczelni lub w jej filii) – jest to w wielu wypadkach niezbędne dla umożliwienia terminowego ukończenia studiów.

W siedzibie uczelni lub jej filii albo w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów (w sposób tradycyjny) mogą się odbywać wszystkie te zajęcia – niezależnie od roku na którym odbywa się kształcenie – które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Do takich zajęć należą: zajęcia laboratoryjne, zajęcia prowadzone w warunkach symulowanych, ale także zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych studentów. Rozwiązanie to dotyczy również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych form kształcenia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Po zmianach wprowadzonych w ustawie również weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe – może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uprawnienia i obowiązki rektora lub kierującego podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów

Decyzję o przywracaniu zajęć w siedzibie danego podmiotu podejmuje rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów. Podejmując taką decyzję, rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów określić musi również warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.

Organizacja uczelni

Utrzymany zostaje przepis umożliwiający zdalne podejmowanie uchwał przez kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.

Instytuty Polskiej Akademii Nauk

Analogiczne rozwiązania dotyczące studiów podyplomowych i innych form kształcenia przewiduje, w okresie do 30 września 2020 r., rozporządzenie w sprawie ograniczenia działalności instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

W instytutach PAN organy kolegialne samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu oraz inne komisje i gremia działające na podstawie statutów tych instytutów również mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Stopniowe przywracanie działalności dydaktycznej powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wskazówką do opracowania odpowiednich procedur i planów w poszczególnych jednostkach mogą być opracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, wytyczne dotyczące przywracania działalności, które zostały zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.