Rozporządzenie ukazało się w DzU z 22 lutego pod poz. 336.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady zwalniania z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy. M.in. niewystarczające będzie przedstawienie na granicy zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Zaświadczenie musi dotyczyć szczepionki, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Po medialnej krytyce wyjątkowego złagodzenia obostrzeń dla kasyn i salonów z automatami do gier, rząd nieco zmodyfikował ich działalność. Otóż od wtorku nie można już spożywać w takich przybytkach napojów ani posiłków.

Rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Warunkiem rozpoczęcia leczenia czy rehabilitacji jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy płacić ma NFZ.

Modyfikacja dotyczy też zakazu imprez, spotkań i zebrań. Już wcześniej wyłączony z niego został konkurs na aplikacje sędziowską i prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich. Teraz wyłączenie dotyczy też konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Ostatnia zmiana obejmuje kolejność szczepień. Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały dodane do kolejki po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Rozszerzono także grupę pracowników oświaty i placówek wychowawczych, którym przysługuje szczepienie w grupie pierwszej. Od 23 lutego są w niej: nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w poniedziałek, że najpóźniej we środę rząd ogłosi decyzję w sprawie nowych obostrzeń sanitarnych. Mają to być ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją oraz obowiązek przedstawienia przez osoby wjeżdżające z tych krajów do Polski, negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. W przypadku braku takiego testu, osoby te będą musiały poddać się kwarantannie.

Nie są wykluczone zmiany w zasadach zakrywania ust i nosa oraz ograniczenia dla tych regionów kraju, w których rosną wskaźniki zakażeń.