Z informacji opublikowanych na stronie resortu rodziny wynika, że zakres danych zawartych we wzorze formularza oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest co do zasady tożsamy z danymi wymaganymi przed zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 r. Najważniejsze różnice to: dodano pole, w którym należy podać „wysokość wynagrodzenia brutto określonego stawką godzinową lub miesięczną" (poprzednio jedynie „wysokość wynagrodzenia brutto"), a także pole „stanowisko/rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca", które po zmianach jest obowiązkowe. Do nowego formularza dodano również pole „wymiar czasu pracy (etat)/liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu". Po zmianach przedsiębiorca zapraszający cudzoziemca nie składa natomiast oświadczenia, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

We wzorze oświadczenia składanego przez agencję pracy tymczasowej dodano zaś pole dotyczące pracodawcy użytkownika, w którym należy podać: nazwa/imię imiona i nazwisko; adres; tel./faks/e-mail oraz nr wpisu do KRAZ.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.rzemek@rp.pl