Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do dnia 11 kwietnia br. na obszarze całego kraju funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów będzie ograniczone.

Opieka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla najmłodszych dzieci będzie zawieszona. Wyjątek od reguły mają stanowić dzieci rodziców, którzy pracują w służbie zdrowia, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ogrzewalniach i noclegowniach, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Czytaj także: Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dyrektorzy żłobków, kierownicy klubów dziecięcych lub opiekuni dzienni, na wniosek określonych w przepisach rodziców mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne ich dzieciom.

Ponadto nowe regulacje wprowadzają od 10 kwietnia br. możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania wspomnianych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli aktualna sytuacja epidemiologiczna mogłaby być zagrożeniem dla zdrowia dzieci. Zamknięcie placówek odbywać się ma zgodą odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.