Od 1 stycznia 2019 r. o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Do tej pory  wnioski w tej sprawie można było składać jedynie od lipca do października. Umowę zaś można było zawrzeć tylko do 31 grudnia. Zgodnie z nowymi przepisami studenci i doktoranci mogą starać się o pomoc przez cały rok, a banki udzielające kredytów będą miały na decyzję 30 dni – licząc od daty złożenia dokumentów.

Czytaj także: Kredyty studenckie dostępne cały rok

W przypadku kandydatów na studia sytuacja wygląda nieco inaczej. Zawarcie umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub doktoranta. Takie zaświadczenia będą wydawane m.in. przez rektora czy dyrektora instytutu badawczego lub PAN.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla, że nowe rozporządzenie ułatwi studentom równoczesne ubieganie się o kredyt studencki i stypendium socjalne. Do tej pory metody obliczania dochodu na osobę w rodzinie (parametru decydującego o przyznaniu lub odmowie kredytu albo stypendium) były różne. Teraz dochód w obu przypadkach będzie liczony w ten sam sposób.

Nowością jest możliwość składania wniosków elektronicznych. Uchylone rozporządzenie zakładało, że jedyną dopuszczalną formą składania dokumentów jest forma papierowa. Dzięki zmianom o kredyt można starać się bez wychodzenia z domu.

Weryfikacja statusu studenta czy doktoranta, której dokonuje instytucja kredytująca, będzie mogła odbywać się najwyżej dwa razy w roku. W rozporządzeniu odstąpiono od regulacji, która nakładała na kredytobiorców obowiązek przedstawiania legitymacji. Sposób weryfikacji tego statusu będzie każdorazowo uzgadniany w umowie kredytowej.

W dokumencie zostały określone jedynie niezbędne elementy umowy kredytu studenckiego. Szczegółowe kwestie związane z udzielaniem i spłatą kredytu będą uregulowane na poziomie umowy zawartej między kredytobiorcą a instytucją kredytującą. To kolejny deregulacyjny element w rozporządzeniu.

Zachowano zmiany wprowadzone w 2016 roku, kiedy istotnie zróżnicowano wysokość transz. Będą one wynosić – 400, 600, 800 lub 1000 złotych. Kredytobiorca będzie mógł starać się o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego w trakcie trwania umowy po weryfikacji przez instytucję kredytującą jego zdolności do spłaty zobowiązań.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Jednak przez dwa pierwsze miesiące obowiązywania nowego prawa rozporządzenie dopuszcza sytuację, w której instytucje kredytujące (a więc banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) będą miały więcej czasu na rozpatrywanie wniosków. - Wszystko po to, by mogły odpowiednio przygotować swoje systemy i procedury do wprowadzanych zmian. Jeśli więc wniosek o udzielenie kredytu studenckiego zostanie złożony od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r., umowy kredytowe będą mogły być zawarte najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku - tłumaczy resort nauki.