Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podaniem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt i ww. ustawy).

 

Należy podkreślić, iż nieodpłatne świadczenie usług, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jedynie w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czynność ta będzie uznana za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64, poz. 332), za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

 

Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu istotne jest więc ustalenie celu takiego świadczenia. Jeśli świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wpisywało się w cel prowadzonej działalności gospodarczej przez świadczącego ją adwokata (kancelarii), wtedy przesłanka uznania takiej czynności za odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zostanie spełniona.

Rozstrzygnięcie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności, jakie w tej sprawie występują.

W przypadku gdy zaangażowanie w działalność o charakterze pro bono, w ramach której udzielane będą bezpłatne porady prawne, wynikać będzie przede wszystkim z chęci budowania wizerunku kancelarii i pozytywnego sposobu jej postrzegania, co w efekcie pozwoli pozyskać nowych klientów oraz znajdzie to odzwierciedlenie w podejmowanych przez podatnika działaniach (poprzez np. podawanie informacji o tej akcji na jego stronie internetowej, w kontaktach z mediami, w materiałach pomocniczych, czy też zamieszczanie w tych miejscach logo jego firmy), należy uznać, iż czynności te mieszczą się w celu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z informacji nt. akcji Adwokaci Pro Bono wynika, że lista adwokatów uczestniczących w tej akcji podawana jest do publicznej wiadomości, co niewątpliwie służy budowaniu wizerunku kancelarii i pozytywnego sposobu jej postrzegania.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W mojej ocenie w takiej sytuacji włączenie się w działalność pro bono celem uzyskania z tego tytułu korzyści dla kancelarii odsuwa w świetle przepisów o podatku od towarów i usług na dalszy plan analizę korzyści, które w ramach tego działania odnosi podmiot uzyskujący nieodpłatną pomoc prawną.

W innym przypadku, jeśli celem nieodpłatnego świadczenia jest przede wszystkim udzielenie danemu podmiotowi korzyści w postaci bezpłatnego wsparcia prawnego, usługi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wówczas zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania tych usług jest koszt ich świadczenia poniesiony przez podatnika. Usługi te opodatkowane są według stawki podatku 23% na podstawie art, 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art 146a pkt 1 tej ustawy. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zakres obowiązujących do końca 2012 r. zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

W przypadku świadczenia usług prawniczych na zasadach pro bono, do których znalazłby zastosowanie art 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzn. świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, mogą mieć zastosowanie postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 i poz. 44 zał. do tego rozporządzenia, zgodnie z którymi zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania min. czynności wymienione w art. 8 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, tj. wszelkie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia uprzejmie informuję, że nie stanowią one interpretacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.