[b]Czy komendant straży miejskiej w małej miejscowości (10 000 mieszkańców , trzech strażników + komendant) zobowiązany jest do składania corocznego oświadczenia majątkowego?[/b]

Komendant straży miejskiej jest zobowiązany z mocy ustawy do składania corocznego oświadczenia majątkowego, niezależnie od liczby mieszkańców gminy czy miejscowości.

Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0ADFA8E54DB27CCD07A4C9C81FDB3DA4?id=163433]ustawą z 1990 r o samorządzie gminnym[/link] oświadczenie majątkowe muszą złożyć m.in.:radny, wójt, zastępca wójta, sekretarza gminy, skarbnik gminy i [b]kierownik jednostki organizacyjnej gminy[/b].

W świetle [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=103FC83ACA3A377B54B1D357563938A4?id=75516]ustawy o strażach gminnych[/link] straż miejska jest jednostką organizacyjną gminy. Natomiast komendant jest jej kierownikiem (art. 6 i 7).

[ramka][b]Oświadczenie majątkowe powinno zawierać informacje o:[/b]

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.[/ramka]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[b][b]Czytaj więcej o[/b]

- [link=http://www.rp.pl/temat/55709.html]oświadczeniach majątkowych[/link]

- [link=http://www.rp.pl/temat/309262.html]straży gminnej[/link]