Od stycznia, składając wniosek o świadczenia rodzinne albo o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie trzeba będzie dołączać oświadczenia o dochodach ani zaświadczenia z urzędu skarbowego. Takie zmiany przewidują dwa projekty rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia. Chodzi o zmniejszenie obowiązków administracyjnych ciążących na obywatelach. W projektach rozporządzeń nie określono więc wzorów niektórych formularzy, które teraz należy przedłożyć, starając się o wsparcie.

Do urzędu gminy nie trzeba będzie dostarczać orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierających informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Zatrudnieni przy obsłudze świadczeń będą je musieli sami pozyskać z innych urzędów (w formie papierowej lub elektronicznej).

Zwolnienie nie obejmie jednak wszystkich. Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będą musiały je dostarczyć. Tak samo osoby prowadzące gospodarstwo rolne.

Zmiany w rozporządzeniach są konieczne po uchwaleniu ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona podstawę prawną do pozyskiwania niektórych dokumentów z innych urzędów. Dzięki tej nowelizacji wnioski o wsparcie z załącznikami będzie można również złożyć przez internet. W sieci zainteresowany sprawdzi też, na jakim etapie jest jego sprawa. Uwierzytelnienie ma się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne