Powoduje to jedynie zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Monika J. (dane zmienione) uzyskała od 13 stycznia 2015 r. status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. W czerwcu 2015 r. wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie pismo ZUS z informacją o zgłoszeniu Moniki J. jako żołnierza niezawodowego w służbie czynnej do ubezpieczenia społecznego od 4 lutego 2015 r. Od tego też dnia starosta bełchatowski pozbawił Monikę J. statusu osoby bezrobotnej. W uzasadnieniu podał, że z uwagi na odbywanie ćwiczeń wojskowych od 4 do 16 lutego, w miejscowości oddalonej o 200 km od B., Monika J. nie była osobą zdolną i gotową do podjęcia pracy.

Ta odwołała się do wojewody łódzkiego. Przedłożyła zaświadczenie o odbyciu rotacyjnych ćwiczeń wojskowych, okazała książeczkę wojskową i kontrakt na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych. Za udział w ćwiczeniach otrzymała 910 zł uposażenia. Stwierdziła, że odbywając ćwiczenia, była osobą zdolną i gotową do podjęcia pracy. Korzystając z możliwości zwolnienia przez organizatora ćwiczeń, mogła bez problemu, autobusem czy pociągiem, dotrzeć do powiatowego urzędu pracy w jego godzinach pracy.

W Narodowych Siłach Rezerwowych miała też zaplanowane kolejne ćwiczenia rotacyjne, z których, po otrzymaniu decyzji starosty, zrezygnowała. Wskutek tego została pozbawiona 2 tys. zł nagrody, wypłacanej żołnierzom po odbyciu określonej liczby dni ćwiczeń w ramach NSR.

Wojewoda łódzki uznał decyzję starosty za uzasadnioną. W jego ocenie 4 lutego 2015 r. Monika J. nie była osobą bezrobotną, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym jest osoba, która m.in. nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Z uwagi na odległość i charakter ćwiczeń również gotowość do podjęcia pracy była ograniczona. W ocenie wojewody nie jest możliwe odbywanie wojskowych ćwiczeń rotacyjnych i posiadanie w tym samym czasie statusu osoby bezrobotnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Monika J. powtórzyła argumenty użyte poprzednio w odwołaniu skierowanym do wojewody.

Wyrokując w tej sprawie, WSA odwołał się wprost do art. 85 konstytucji, z którego wynika obowiązek obrony kraju czy też świadczenia na rzecz obronności kraju.

Nie można więc uznać, że skarżąca z racji wykonywania obowiązku uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych może ponosić ujemne następstwa w postaci pozbawienia statusu osoby bezrobotnej – stwierdził sąd.

WSA powołał się także na art. 31 ust. 4 ustawy z 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, z którego wynika, że pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń wojskowych powoduje zawieszenie na ten okres prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Tym samym wyklucza to pozbawienie takiej osoby statusu osoby bezrobotnej z powodu odbywania takich ćwiczeń.

– Odbywanie ćwiczeń przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej, lecz jedynie zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o ile takie prawo przysługuje bezrobotnemu – orzekł sąd, uchylając decyzje starosty i wojewody. Sprawa wraca więc do starosty.

sygnatura akt: III SA/Łd 1059/16