"Pożądana i społecznie potrzebna wydaje się zmiana obowiązujących przepisów prawa polegająca nie tylko na zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Autorzy ocenili, że najlepszym środkiem przeciwdziałania korupcji jest "jawność życia publicznego oraz nieustanne podnoszenie standardów stawianych osobom pełniącym funkcje publiczne".

"W obecnym stanie prawnym wydatki wielu instytucji gospodarujących publicznymi pieniędzmi są mało transparentne. Wejście w życie projektowanych zmian przyczyni się do zwiększenia zaufania społecznego do instytucji publicznych, podmiotów wykorzystujących publiczne pieniądze i osób sprawujących funkcje publiczne. Ponadto proponowane działania służą eliminowaniu zachowań korupcyjnych w innych dziedzinach dotyczących życia społecznego i gospodarczego" - brzmi uzasadnienie proponowanych zmian.

Pod projektem podpisali się posłowie klubu PiS, czteroosobowego koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia oraz liczącego trzy osoby koła Polskie Sprawy.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Projekt zakłada rozszerzenie listy przestępstw, wobec sprawców których sądy będą mogły orzekać pozbawienie praw publicznych.

Projekt zakłada nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i rozszerzenie zakazu łączenia sprawowania mandatu z zatrudnieniem w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów. Analogiczny co do istoty zakaz łączenia sprawowania funkcji publicznych i zatrudnienia w wyżej wymienionych spółkach prawa handlowego posłowie wnioskodawcy proponują wprowadzić również w odniesieniu do wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast.

Według propozycji, wprowadzona miałaby być pełna jawność w zakresie źródeł finansowania i wydatków partii politycznych. "Proponuje się, żeby partie polityczne prowadziły i aktualizowały na bieżąco dwa rejestry: rejestr wpłat oraz rejestr umów" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, znowelizowana miałaby zostać także ustawa o finansach publicznych - propozycja mówi o utworzeniu rejestru zawieranych umów przez jednostki sektora finansów publicznych.