Wykazany w zeznaniu rocznym dochód można pomniejszyć o darowizny. Między innymi na cele kultu religijnego. Odliczamy je do wysokości 6 proc. dochodu. Podobnie jak darowizny krwi oraz wsparcie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W całości odliczymy tylko darowizny przeznaczone na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Co należy rozumieć pod pojęciem „cele kultu religijnego"? Ministerstwo Finansów w broszurze opisującej zasady korzystania z ulg tłumaczy, że chodzi m.in. o darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na budowę, remont, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Więcej szczegółów znajdziemy w indywidualnych interpretacjach. Przykładowo Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, że chodzi o darowizny, które służyć będą sfinansowaniu działań odnoszących się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczących obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury (interpretacja nr ITPB2/4511-1031/15/TJ). Zgodziła się też na odliczenie wpłaty na rachunek bankowy zgromadzenia zakonnego przy parafii ze wskazaniem, że ma być przeznaczona na odprawienie mszy w intencji zmarłego teścia.

Skarbówka podkreśliła, że w religii rzymskokatolickiej odprawianie mszy w intencji zmarłych niewątpliwie należy do elementów kultu religijnego, rozumianego również jako całokształt praktyk obrzędowych, za których pośrednictwem wyznawcy manifestują cześć dla sacrum w aktach uwielbienia, błagania i dziękczynienia (interpretacja nr ITPB2/4511-1068/15/TJ).

Z kolei Izba Skarbowa w Katowicach zgodziła się na odliczenie wpłat przeznaczonych na działalność ewangelizacyjną. Chodziło o wsparcie stowarzyszenia chrześcijańsko-charytatywnego. Zajmuje się ono m.in. pracą ewangelizacyjną i tłumaczeniem Pisma Świętego w różnych krajach świata (interpretacja nr IBPBII/1/415-844/14/BJ).

Świętego w różnych krajach świata (interpretacja nr IBPBII/1/415-844/14/BJ). ©? BdTXT - W - 8.15 J: —Przemysław Wojtasik

415-844/14/BJ). ©? BdTXT - W - 8.15 J: —Przemysław Wojtasik