Tak wynika z wchodzącego dziś w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328320]rozporządzenia ministra finansów z 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU nr 169, poz. 1329)[/link].

Obejmuje ono kwoty wypłacane w związku ze zdarzeniami wskazanymi w art. 1 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314511]ustawy z 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 – 1989 (DzU nr 91, poz. 741)[/link]. Zgodnie z tym przepisem chodzi o przyznawane rekompensaty członkom rodzin osób, które na skutek działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności, niepodległości oraz respektowania praw człowieka i obywatela w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie), w czerwcu 1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego trwającego od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. oraz w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983 – 1989.

[b]Świadczenia te są zwolnione do kwoty 250 tys. zł.[/b] Mogą one być przyznane małżonkowi, dzieciom własnym oraz przysposobionym, rodzicom oraz osobom przysposabiającym.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2009 r. (także przed wejściem w życie rozporządzenia).