Studiuję za granicą, ale podczas wakacji będę pracowała w Polsce na umowę zlecenie. Czy będę musiała rozliczać się w Polsce z PIT?

- E.

Tak. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce nawet wtedy, gdy podatnik nie ma tutaj miejsca zamieszkania. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. Podlegają mu nie tylko dochody z pracy, ale też z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej, a także ze sprzedaży położonych w Polsce nieruchomości.

W przypadku czytelniczki w grę wchodzić może jednak nawet nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1 i 1a updof), gdyż polski fiskus może ją nadal uznawać za podatkowego rezydenta w naszym kraju. W takim przypadku czytelniczka będzie musiała opodatkować w Polsce wszystkie swoje przychody, również osiągnięte za granicą.

Wszystko zależy od tego, czy ma ona miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Nie chodzi jednak o zameldowanie. Za podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Polski (polskiego rezydenta podatkowego) przepisy uznają osobę fizyczną, która  posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Te dwa warunki nie muszą być spełnione łącznie, więc nawet student mieszkający przez większą część roku za granicą będzie polskim rezydentem podatkowym, jeśli w Polsce znajduje się jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Przepisy updof nie precyzują, co decyduje o tym, gdzie znajduje się ośrodek interesów życiowych. Urzędy skarbowe każdy przypadek rozpatrują indywidualnie. Wskazują jednak, że potwierdzeniem miejsca zamieszkania dla celów podatkowych powinien być certyfikat rezydencji. Stosują też wskazówki zapisane w umowach z innymi państwami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji Izba Skarbowa w Warszawie (IPPB4/415-43/11-2/SP) stwierdziła, że przez „centrum interesów osobistych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji czy klubów, uprawianie hobby itp. , a przez  „centrum interesów gospodarczych"  - miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Studia za granicą mają czasowy charakter i raczej nie będą wystarczającą przesłanką do uznania, że podatnik zmienił rezydencję podatkową.

Jeśli takie będzie stanowisko urzędu skarbowego, czytelniczka powinna rozliczyć przychód z wakacyjnej pracy w Polsce

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

.

Ważna informacja: w przypadku umowy zlecenia (a także umowy o dzieło) opiewającej na kwotę do 200 zł zleceniobiorca nie musi rozliczać się z fiskusem na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, ile takich umów w ciągu miesiąca zawrze. Od każdej umowy do 200 zł płatnik (zleceniodawca) pobierze 18-proc. zryczałtowany podatek. Przychód z takiej umowy zlecenia nie musi być doliczany do innych przychodów i wykazywany w rocznym zeznaniu podatkowym.

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku takie rozwiązanie będzie korzystne. Szczegóły w artykułach:

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Podatek dochodowy

»

Roczne rozliczenie podatkowe

»

Rozliczenia małoletnich i studentów