O konsekwencjach braku podpisu w zeznaniu rocznym rozstrzygnął dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji (ILPB2/415-664/14-2/TR).

Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się mężczyzna, który z żoną złożył wspólną deklarację PIT-37 za 2013 r. Zeznanie trafiło do urzędu skarbowego 24 kwietnia 2014 r., a więc przed upływem wymaganego terminu. Oboje zapomnieli jednak podpisać dokumentu. Po kilku miesiącach zostali wezwani przez naczelnika urzędu do złożenia odrębnych PIT za 2013 r.

Podatnik zapytał, czy mimo to może korzystać z prawa do wspólnego opodatkowania z żoną. Zaznaczył, że osobiście zaniósł zeznanie do urzędu, a brak podpisu spowodowany był niedopatrzeniem. Podkreślił, że jest w związku małżeńskim od 1988 r. Od początku mają wspólność majątkową. W rozliczeniu ujęte zostały przychody z różnych źródeł na podstawie przesłanych do małżonków PIT-11 za 2013 r.

Dyrektor izby skarbowej przypomniał na wstępie, że na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o PIT małżonkowie podlegają co do zasady odrębnemu opodatkowaniu osiąganych przez nich dochodów. Art. 6 ust. 2 ustawy przewiduje możliwość preferencyjnego, ale pod pewnymi warunkami.

Małżonkowie powinni przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim i posiadać wspólność majątkową, nie mogą też prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, tonażowym lub zryczałtowanym, z wyjątkiem opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto powinni w ustawowym terminie (tj. w tej sprawie do 30 kwietnia 2014 r.) złożyć wniosek o zastosowanie wspólnego opodatkowania w zeznaniu podatkowym.

Wspólne rozliczenie przysługuje również wtedy, gdy jeden z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku. Pozwala to drugiemu z nich zapłacić niższy podatek.

Podatnicy tracą jednak prawo do preferencji, jeśli złożą wniosek po terminie.

Dyrektor izby podkreślił, że aby skutecznie złożyć wniosek, trzeba zarówno zaznaczyć odpowiedni kwadrat na górze formularza PIT-37, jak i podpisać oświadczenia przez oboje małżonków lub jednego z nich. Musi to nastąpić do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Brak jednego z wymienionych elementów uniemożliwia skorzystanie z preferencji w postaci wspólnego opodatkowania dochodów.

Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do wspólnego rozliczenia się z żoną za 2013 r., bo żadne z nich nie złożyło w ustawowym terminie stosownego zeznania ani zawartego w nim wniosku.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

—mpa

numer interpretacji: ILPB2/415-664/14-2/TR