Na złożenie wniosku o przejęcie ma tylko tydzień. [b]Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 71/09) [/b]w niedawnej uchwale stwierdził, że ten przewidziany w art. 984 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CDF709CB08082638C3275674A245E7D3?id=70930]k.p.c[/link]. termin jest terminem zawitym prawa materialnego. Oznacza to, że nie podlega przywróceniu na podstawie art. 168 k.p.c. przewidującego możliwość przywrócenia go przez sąd, jeśli strona bez swej winy nie dokonała w terminie czynności o charakterze procesowym.

[srodtytul]Wniosek po terminie [/srodtytul]

W art. 984 § 2 k.p.c. zapisano, że wniosek o przejęcie nieruchomości na własność wierzyciel musi złożyć sądowi w ciągu tygodnia od licytacji, wraz z rękojmią, chyba że ustawa go z niej zwalnia. Z tego uprawnienia chciał skorzystać Wiesław B., jako wierzyciel egzekwujący, gdy już na drugiej licytacji własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużników małżonków Tomasza i Bożeny Ś. nikt do przetargu nie przystąpił. Licytacja ta odbyła się 8 września 2008 r. Wiesław B. wniosek o przejęcie tego prawa za 92 tys. zł, tj. 2/3 kwoty oszacowania, złożył 16 września 2008 r., a więc po upływie terminu wyznaczonego w § 2 art. 984 k.p.c. Na początku listopada 2008 r. wystąpił do sądu z wnioskiem o przywrócenie tego terminu. Argumentował, że przyczyną niedochowania go było błędne pouczenie o terminie uzyskane od komornika prowadzącego licytację.

[srodtytul]Termin bez możliwości przywrócenia [/srodtytul]

Sąd w jednym postanowieniu: uwzględnił wniosek o przywrócenie terminu, udzielił na rzecz Wiesława B. przybicia nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i nakazał pobranie opłaty za udzielenie przybicia. Postanowienie to zaskarżyli w całości dłużnicy – małżonkowie Ś. Sąd I instancji odrzucił ich zażalenie na przywrócenie terminu. Sąd II instancji miał rozpoznać je w odniesieniu do pozostałych punktów postanowienia. Powziął jednak wątpliwość o zasadniczym znaczeniu dla tej sprawy, a mianowicie co do charakteru terminu przewidzianego w art. 984 § 2 k.p.c. i możliwości jego przywrócenia na podstawie art. 168 k.p.c. mającego zastosowanie także w postępowaniu egzekucyjnym (art. 13 § 2 k.p.c.). Stąd pytanie prawne do SN.

[srodtytul]Jeśli zawinił komornik [/srodtytul]

W uzasadnieniu pytania sąd II instancji, przez wzgląd na cel ustanowienia terminu, o który tu chodzi, opowiedział się za uznaniem, iż jest to termin prawa materialnego, a więc nie podlega przywróceniu. Jego niedochowanie powoduje, że roszczenie o przejęcie prawa własności wygasa. Za takim charakterem tego terminu przemawia – zdaniem sądu – to, że prawo do przejęcia przysługiwać może kilku osobom. Przywrócenie zatem terminu mogłoby naruszać prawa osób, które wniosek złożyły na czas, a nie przysługuje im pierwszeństwo przewidziane w § 3 art. 984 k.p.c.

Treść uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne oznacza, że zgodził się on ze stanowiskiem autora pytania. Stwierdził w niej bowiem, że termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c., jest terminem zawitym prawa materialnego. Oznacza to, że Wiesław B. z powodu uchybienia temu terminowi stracił możliwość przejęcia spółdzielczego prawa będącego przedmiotem egzekucji. Jeśli niedotrzymanie go wynikło z winy komornika, Wiesław B. może – co do zasady – żądać naprawienia poniesionej wskutek tego szkody.

[ramka] [b]Za cenę niższą od wartości oszacowania [/b]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

W art. 982 k.p.c. wskazano sytuacje, w których przejęcie nieruchomości wchodzi w rachubę już na etapie pierwszej licytacji (za cenę nie niższą od 3/4 sumy oszacowania), jeśli nikt nie przystąpił do przetargu. Natomiast w art. 984 § 1 k.p.c. określa się, kto i na jakich warunkach może przejąć nieruchomość (za cenę nie niższą od 3/4 sumy oszacowania), jeśli powtórzy się to przy drugiej licytacji. Prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu, hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Odrębne reguły dotyczą nieruchomości rolnej. Jeśli prawo przejęcia przysługuje kilku osobom, pierwszeństwo ma ten, kto zaoferował cenę wyższą, a przy cenach równych – ten, czyja należność jest wyższa (art. 984 § 3 k.p.c.). [/ramka]

[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail][/i]