Rz: Administracja skarbowa przechodzi właśnie proces reformy. Jednym z jego głównych haseł jest wdrożenie bardziej proklienckiego podejścia do podatników. Na czym ono będzie polegało?

Mateusz Szczurek: We wrześniu planujemy uruchomienie pierwszych centrów obsługi w najdogodniejszych dla podatników lokalizacjach. Natomiast od stycznia przyszłego roku dla mikroprzedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą dostępny będzie asystent podatnika. Nowe regulacje spowodują również skoncentrowanie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na obsłudze dużych, strategicznych podatników.

Dodatkowo, w wyniku konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej, część pracowników urzędów zostanie przeniesiona do bezpośredniej obsługi klienta.  Korzystnie wpłynie to na wydajność, szybkość działania oraz jakość usług administracji.

Już teraz w sytuacjach, gdy nie ma bezwzględnej konieczności wysłania pisemnego wezwania, preferujemy telefoniczny kontakt, co z całą pewnością jest ważnym proklienckim rozwiązaniem.

Wdrożona 1 kwietnia konsolidacja urzędów i izb skarbowych oraz projekt ustawy o administracji podatkowej pozwalają na modernizację, dzięki której urzędy skarbowe będą nowocześniejsze i podniosą jakość obsługi klienta. Sprawna organizacja i efektywny system wsparcia podatnika będą możliwe dzięki polepszonemu przepływowi informacji podatkowej między administracją podatkową i jej klientami, którymi jesteśmy w zasadzie wszyscy.

Czy elektronizacja urzędów i procedur spowoduje, że będzie mniej sporów na linii podatnik – urząd skarbowy?

Ministerstwo Finansów wdraża program e-Podatki, który wprowadza wiele ułatwień dla klientów administracji podatkowej. Jednym z nich było uruchomienie portalu podatkowego, który docelowo będzie podstawowym kanałem komunikacji elektronicznej między podatnikiem a administracją podatkową.

Na portalu podatkowym udostępnione są podstawowe i niezbędne dla podatnika informacje, jak również aktywne formularze deklaracji podatkowych. W marcu  uruchomiona została usługa wstępnego wypełniania zeznań rocznych (PFR). Dzięki jej wdrożeniu skraca się czas poświęcony na wypełnienie zeznania rocznego, zmniejsza się również ryzyko popełnienia błędów, np. rachunkowych czy w numerze PESEL. A mniej błędów to mniej potencjalnych sporów.

Ostatnio narosło wiele mitów związanych z wydajnością urzędów skarbowych, zwłaszcza w obszarze kontroli podatkowych. Tymczasem wiadomo nie od dziś, że zanim urząd wyśle kontrolerów, dokonuje analizy ryzyka tak, by te kontrole trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Na czym polega ta analiza i jakie są oczekiwania co do wysokości ustaleń kontrolnych?

Analiza ryzyka ma prowadzić do skoncentrowania działań weryfikacyjnych na podmiotach uchylających się od opodatkowania, a w konsekwencji ograniczenia ich wobec podatników, którzy prawidłowo wypełniają swoje obowiązki. Podstawowym celem jest ukierunkowanie działań kontrolnych w obszarach wysokiego ryzyka, co powinno prowadzić do wzrostu ich skuteczności i efektywności oraz przyczynić się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji.  Należy podkreślić, że reakcją na ryzyko oprócz działań weryfikacyjnych są również działania informacyjne, edukacyjne, a więc wspomagające dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych.

Misją administracji podatkowej jest pozyskiwanie dochodów podatkowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Równie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego wobec wszystkich podatników.