Marek Isański: Biuro Informacji NSA twierdzi, że prezes może łamać prawo

Zasady funkcjonowania i obowiązki prezesów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i prezesa NSA określił Prezydent RP w odpowiednich rozporządzeniach będących regulaminem ich funkcjonowania. W obydwu napisane jest jasno, że do zadań prezesa należy przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji. Z zadania tego nie wywiązuje się prezes NSA.

Publikacja: 07.07.2023 17:30

Marek Isański: Biuro Informacji NSA twierdzi, że prezes może łamać prawo

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Sądem administracyjnym kieruje prezes. Jego zadania określone są w ustawie o ustroju sądów administracyjnych I doprecyzowane/uszczegółowione w rozporządzeniach Prezydenta RP, w taki sposób aby zapewniały sprawne funkcjonowanie sądu, co zapisane jest wprost w art. 38 w/w ustawy. W § 22 rozporządzenia – regulaminie NSA - czytamy, że Prezes Sądu wykonuje czynności określone w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, niniejszym regulaminie oraz w innych przepisach, a w szczególności: 10) przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków. W § 19. 1. Rozporządzenie Prezydenta RP - Regulamin Wewnętrzny WSA - jest wyraźnie napisane, że Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji sądowej należy w szczególności: 11) przyjmowanie interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

Skoro w szczególności do obowiązków prezesów należy przyjmowanie interesantów to sprawa jest prosta. Mają ich przyjmować, a gdy prezes jest na urlopie, w podróży służbowej (ale prezesi chyba nie powinni zbyt często podróżować służbowo?) albo chory to może wyjątkowo w jego imieniu przyjąć interesantów osoba go zastępująca.

Każdy prezes WSA ma wyznaczony jeden dzień w tygodniu, w którym przyjmuje interesantów. Mam nadzieję, że wystarczy zadzwonić do sekretariatu i się umówić aby zostać przyjętym przez prezesa w celu złożenia skargi, wniosku lub petycji. Wydaje się, że jest to słuszny dorobek cywilizacji i jeden z podstawowych zabezpieczeń sprawnego działania każdej instytucji państwowej. Bowiem bez bezpośredniego kontaktu kierującego jednostką państwową z obywatelami, z ich odczuciami dotyczącymi funkcjonowania danej instytucji, poważne jest ryzyko, że nie będzie ona sprawnie funkcjonować, że będzie popadała w patologie, oderwanie od rzeczywistych celów jej działania.

W przypadku sądów powyższe stwierdzenia są szczególnie ważne. Wyroki sądów są jak pomniki, pozostają na zawsze. Więc muszą być sprawiedliwe i słuszne, a postępowanie sądu prowadzące do rozstrzygnięcia sprawy i po rozstrzygnięciu musi budować zaufanie obywatela do państwa.

Natomiast w NSA nie jest wyznaczony ani dzień tygodnia ani miesiąc ani nawet rok (!), w którym prezes przyjmowałby interesantów. Co więcej prezes po prostu uważa, że nie musi interesantów przyjmować (!)

Czytaj więcej

Marek Isański: NSA „wymyślił” podatek dochodowy od utraconego majątku

Odmowy w jego imieniu udzielił mi wydział informacji sądowej. Na pytanie czemu Prezes osobiście nie był uprzejmy udzielić odpowiedzi i uzasadnienie stanowiska odmownego przedstawił wydział informacji sądowej z pełną powagą powołano się na obowiązujące prawo. Tyle, że mocno to prawo zmanipulowano, pozbawiając je elementarnego sensu. Prezes wyraźnie zapomniał, że prawo to wartości, a nie żonglowanie słowami.

Niezbyt poważna jest potencjalna argumentacja, że skoro w § 9. 1. Rozporządzenia Prezydenta Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie: 3) prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków, to interesanci mają być załatwiani wyłącznie przez wydział informacji sądowej. Czym innym jest bowiem prowadzenie spraw związanych z petycjami, skargami i wnioskami a czym innym przyjmowanie interesantów w tych sprawach przez prezesa. Jak obywatel chce przedstawić skargę prezesowi to nie może prezes mu tego prawa odebrać spychając sprawę.

Jeszcze większym nieporozumieniem jest ewentualne powoływanie się na art. 38 ustawy prawa o ustroju sądów administracyjnych, który mówi, że Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może zlecić poszczególne czynności z zakresu administracji sądowej sędziom oraz upoważnić ich do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.

Po pierwsze w sądzie administracyjnym dominuje brak logiki w wykładni tego słowa. Należy sędziom NSA stale przypominać: sformułowanie, że organ lub sąd coś może, nie oznacza dowolności w działaniu. Oznacza jedynie dążenie do osiągnięcia racjonalnego w praworządnym państwie skutku. Czyli jak prezes jest chory to obywatel nie może czekać w nieskończoność na poprawę zdrowia prezesa aby zostać przyjęty w sprawie skargi. W takiej sytuacji prezes może, czyli ma obowiązek, wyznaczenia któregoś z sędziów do przyjmowania interesantów. Gdyby prezes uważał, że w każdej sytuacji może kogoś wyznaczyć do przyjmowania interesantów to lekceważyłby Prezydenta wprost. A to chyba jest niedopuszczalne?

Jest ono więc z jednej strony zadziwiające, a z drugiej nie powinno dziwić, bo taki jest preferowany w sądzie administracyjnym standard uzasadnienia oddalenia słusznych skarg obywateli. To parodia rządów prawa.

Trudno poważnie traktować zapewnienia, że jesteśmy państwem prawa, gdy prezes najwyższego sądu, a takim jest NSA w sprawach sporów obywateli z administracją, nie stosuje się do obowiązującego prawa i w sprawie oczywistej wysila się na karkołomne wykładnie, obrażające nie tylko obywatela ale cały sens i logikę prawa.

Ustawa o ustroju sądów administracyjncych

Art. 34.

§ 1. Na czele Naczelnego Sądu Administracyjnego stoi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kieruje jego pracami i reprezentuje na zewnątrz.

§ 2. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego pełni czynności przewidziane w niniejszej ustawie i w odrębnych przepisach, a także wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 43.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym ustali liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie mniejszą niż 120, w tym liczbę wiceprezesów tego Sądu oraz liczbę sędziów w poszczególnych izbach, wewnętrzną organizację Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zasady wewnętrznego postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, jego izb i organów, specyfikę postępowań prowadzonych przed Naczelnym Sądem oraz liczbę i rodzaj rozpoznawanych spraw.

Art. 38.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może zlecić poszczególne czynności z zakresu administracji sądowej sędziom oraz upoważnić ich do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.

Rozporządzenie Prezydenta RP Regulamin NSA

§ 22. Prezes Sądu wykonuje czynności określone w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, niniejszym regulaminie oraz w innych przepisach, a w szczególności:

10) przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

§ 9. 1. Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie: 3) prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;

Rozporządzenie Prezydenta RP Regulamin Wewnętrzny WSA

§ 19. 1. Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji sądowej należy w szczególności:

11) przyjmowanie interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

Sądem administracyjnym kieruje prezes. Jego zadania określone są w ustawie o ustroju sądów administracyjnych I doprecyzowane/uszczegółowione w rozporządzeniach Prezydenta RP, w taki sposób aby zapewniały sprawne funkcjonowanie sądu, co zapisane jest wprost w art. 38 w/w ustawy. W § 22 rozporządzenia – regulaminie NSA - czytamy, że Prezes Sądu wykonuje czynności określone w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, niniejszym regulaminie oraz w innych przepisach, a w szczególności: 10) przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków. W § 19. 1. Rozporządzenie Prezydenta RP - Regulamin Wewnętrzny WSA - jest wyraźnie napisane, że Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji sądowej należy w szczególności: 11) przyjmowanie interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Nadprokurator Roman Giertych. Czy prokuratura będzie już zawsze milczeć?
Opinie Prawne
Hermeliński, Nita-Światłowska: Kto orzeka o zgodzie na inwigilację?
Opinie Prawne
Leszek Kieliszewski: Skutki uboczne sądowej „kuchni”
Opinie Prawne
Łukasz Guza: Ubezpieczają się naiwniacy? Tak można sądzić po słowach Mateusza Morawieckiego
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Opinie Prawne
Marek Isański: NSA świadomie zachęca fiskusa do okradania zwykłych obywateli
Opinie Prawne
Marek Kobylański: Fundusz nieprawidłowości. Ktoś za to odpowie, ale czy ci, którzy powinni?