Proponowana reforma polskiego prawa handlowego to szansa na uporządkowanie relacji podmiotów należących do grupy spółek. Nowelizacja KSH przyczyni się do zwiększenia efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych o złożonej strukturze zależności i zwiększy ich konkurencyjność w starciu z dużymi podmiotami zarówno na rynkach zachodnich, jak i azjatyckich. Z punktu widzenia zmian, jakie zaszły w obrocie handlowym wydaje się to krok konieczny.

Co najważniejsze potrzebę nowych regulacji postulują sami przedsiębiorcy. Warto odnotować, że postulaty przedsiębiorców zostały wzięte pod uwagę w trakcie projektowania nowych przepisów. Jednym z nich było osiągniecie równowagi pomiędzy strategią grupy kapitałowej a interesami poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład.

Wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego pozwoli zredefiniować relacje zachodzące wewnątrz holdingów faktycznych dzięki pojęciu grupy spółek. Nowa kategoria prawna pozwoli precyzyjnie określić interesy spółek zależnych i spółki dominującej, a co najważniejsze wskazuje również na interes grupy spółek.

Funkcjonowania w ramach grup spółek pozwoli na sprawniejsze zarządzenia własnym majątkiem. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu klarownych zasad współdziałania pomiędzy poszczególnymi podmiotami grupy. Nowe regulacje pozwolą na efektywne kształtowanie relacji pomiędzy nimi oraz skuteczniejszą realizację wspólnej strategii gospodarczej.

Dotychczasowym ograniczeniem w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, a jednocześnie obszarem domagającym się wyraźnego doprecyzowania było zabezpieczenie spółek zależnych przed ryzykiem wydawania wiążących poleceń, mogących skutkować osłabieniem kondycji finansowej podmiotu zależnego. Projekt zmian KPH wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i dbając o efektywność działania spółek zwiększa ochronę mniejszych podmiotów.

Założenia nowego KPH wyraźnie poszerzają szanse rozwojowe polskich firm. Zwłaszcza możliwość większej profesjonalizacji działania rad nadzorczych zwiększy efektywność konkurencyjną firm w branżach bazujących na zaawansowanej wiedzy specjalistycznej. Należy oczekiwać, że zapowiadane zmiany przełożą się na wzrost wartości polskich spółek, zwiększając potencjał rodzimej gospodarki.

Szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, a także konieczność dynamicznego reagowania na nieoczekiwane wydarzenia - epidemia jest tu doskonałym przykładem gospodarczego „czarnego łabędzia" - stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Bez nowelizacji prawa gospodarczego polskie zasady gospodarcze nie będą miały szansy na pełne wykorzystanie. W nowej, postpandemicznej rzeczywistości, znowelizowany KPH ma szanse stać się lewarem rozwojowym dla Polski. Polska gospodarka dojrzała do tych zmian, a okoliczności sprawiają, że zmiany te są niemal konieczne.

Mateusz Berger jest wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik - w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w Departamencie Prawnym PKO BP. Ponadto pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego.