Centra danych a przepisy

Niedoregulowanie data centers w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest korzystne dla inwestorów – wskazują eksperci kancelarii CMS.

Publikacja: 27.04.2023 21:01

Centra danych a przepisy

Foto: TOMASZ_BONIECKI MEDIAPUNKT.PL

Rozwój centrów danych (ang. data centers), czyli obiektów służących przetwarzaniu lub przechowywaniu danych z systemów informatycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydaje się nieuchronny w obliczu szybko postępującego rozwoju technologicznego. Centra są wykorzystywane m.in. do świadczenia usług w chmurze, na potrzeby mediów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Według dostępnych szacunków wolumen mocy obliczeniowej oferowanej przez centra na polskim rynku może wzrosnąć o prawie 100 proc. do 2027 r.

Jest to jednak wciąż stosunkowo nowe zjawisko w Polsce z prawnego punktu widzenia, w związku z czym zasadniczo brak jest przepisów dedykowanych centrom danych zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), w szczególności przepisy dotyczące planowania przestrzennego nie wyróżniają tego typu zabudowy, a przepisy prawa budowlanego nie nakładają specyficznych wymogów w zakresie procesu inwestycyjnego centrów danych. Oznacza to, że centra mogą być budowane na tych samych zasadach co przykładowo obiekty logistyczne lub produkcyjne.

W sferze planistycznej centra danych muszą być więc realizowane w zgodzie z postanowieniami właściwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wobec jego braku na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Postanowienia planów miejscowych każdorazowo podlegają wykładni przez właściwe organy na etapie wydawania pozwolenia na budowę.

Jeżeli plan miejscowy nie dopuszcza wprost lokalizacji centrów danych, co jest standardem w Polsce, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy taka inwestycja mieści się w obrębie którejś z klas przeznaczenia terenu w nim przewidzianych. W praktyce centra danych najczęściej lokalizowane są na terenach usługowych lub produkcyjnych, a punktem odniesienia dla decyzji o warunkach zabudowy jest sąsiedztwo budynków przemysłowych czy magazynowych.

Z pewnością doprecyzowanie w przepisach tego, czy centra danych mogą być lokalizowane na terenie o określonym przeznaczeniu w planie miejscowym, wpłynęłoby na zwiększenie pewności prawa, ale jednocześnie mogłoby prowadzić do ograniczenia realizacji takich inwestycji na części terenów, które obecnie mogą być w tym kontekście rozważane z punktu widzenia przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Z drugiej strony brak dedykowanych centrom regulacji planistycznych wiąże się również z brakiem specjalnych ograniczeń lub zakazów, które mogłyby dotyczyć między innymi kwestii środowiskowych związanych z poważną konsumpcją przez tego typu obiekty energii elektrycznej i wody, a także generowanym przez nie ciepłem i hałasem, jak również ich estetyki i wyzwań związanych z niskim zapotrzebowaniem pracowników przez centra (z uwagi na lokalizowanie ich na ważnych dla aktywizacji zawodowej terenach usługowo-produkcyjnych).

Oczywiście centra danych muszą być realizowane w zgodzie z ogólnymi przepisami (w tym normami środowiskowymi, co weryfikowane jest na przykład na etapie wydawania decyzji środowiskowej).

Aktualnie w Polsce nie są widoczne tendencje do wprowadzania dodatkowych obostrzeń, w tym na poziomie lokalnym, dedykowanych bezpośrednio centrom danych – inaczej niż na bardziej rozwiniętych z punktu widzenia tego typu obiektów rynkach, takich jak USA, Wielka Brytania, Holandia lub Niemcy. Przykładowo pod koniec ub.r. w Holandii podjęto kroki zmierzające do zakazu lokalizacji tak zwanych hyperscales, rozumianych jako centra danych z mocą obliczeniową powyżej 70 MW, w niemalże całym kraju.

Bazując na doświadczeniach innych państw, wydaje się jednak, że wraz z rozwojem centrów danych w Polsce prawdopodobne jest wprowadzenie stosownych regulacji również w planach miejscowych. Ostateczny kształt ewentualnych przepisów zależeć będzie od ustawodawcy i właściwych organów samorządowych, niemniej można spodziewać się wprowadzenia ograniczeń w realizacji tego typu inwestycji po osiągnięciu poziomu dużej kumulacji takich obiektów na określonych terenach.

Małgorzata Madej-Balcerowska jest partnerką, a Michał Gruza aplikantem adwokackim w praktyce Nieruchomości i Budownictwa w CMS

Rozwój centrów danych (ang. data centers), czyli obiektów służących przetwarzaniu lub przechowywaniu danych z systemów informatycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydaje się nieuchronny w obliczu szybko postępującego rozwoju technologicznego. Centra są wykorzystywane m.in. do świadczenia usług w chmurze, na potrzeby mediów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Według dostępnych szacunków wolumen mocy obliczeniowej oferowanej przez centra na polskim rynku może wzrosnąć o prawie 100 proc. do 2027 r.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Nieruchomości
Rząd przyjął program tanich kredytów. Klienci już rezerwują odpowiednie mieszkania
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Nieruchomości
Wielki recykling budynków nabiera tempa. Troska o środowisko czy o portfel?
Nieruchomości
Opada gorączka, ale nie chęci
Nieruchomości
Klienci czekają w blokach startowych
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Nieruchomości
Kredyty mieszkaniowe: światełko w tunelu
Rynek nieruchomości
W mieszkaniówce przedwiośnie