Centra danych a przepisy

Niedoregulowanie data centers w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest korzystne dla inwestorów – wskazują eksperci kancelarii CMS.

Publikacja: 27.04.2023 21:01

Centra danych a przepisy

Foto: TOMASZ_BONIECKI MEDIAPUNKT.PL

Rozwój centrów danych (ang. data centers), czyli obiektów służących przetwarzaniu lub przechowywaniu danych z systemów informatycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydaje się nieuchronny w obliczu szybko postępującego rozwoju technologicznego. Centra są wykorzystywane m.in. do świadczenia usług w chmurze, na potrzeby mediów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Według dostępnych szacunków wolumen mocy obliczeniowej oferowanej przez centra na polskim rynku może wzrosnąć o prawie 100 proc. do 2027 r.

Jest to jednak wciąż stosunkowo nowe zjawisko w Polsce z prawnego punktu widzenia, w związku z czym zasadniczo brak jest przepisów dedykowanych centrom danych zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), w szczególności przepisy dotyczące planowania przestrzennego nie wyróżniają tego typu zabudowy, a przepisy prawa budowlanego nie nakładają specyficznych wymogów w zakresie procesu inwestycyjnego centrów danych. Oznacza to, że centra mogą być budowane na tych samych zasadach co przykładowo obiekty logistyczne lub produkcyjne.

W sferze planistycznej centra danych muszą być więc realizowane w zgodzie z postanowieniami właściwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wobec jego braku na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Postanowienia planów miejscowych każdorazowo podlegają wykładni przez właściwe organy na etapie wydawania pozwolenia na budowę.

Jeżeli plan miejscowy nie dopuszcza wprost lokalizacji centrów danych, co jest standardem w Polsce, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy taka inwestycja mieści się w obrębie którejś z klas przeznaczenia terenu w nim przewidzianych. W praktyce centra danych najczęściej lokalizowane są na terenach usługowych lub produkcyjnych, a punktem odniesienia dla decyzji o warunkach zabudowy jest sąsiedztwo budynków przemysłowych czy magazynowych.

Z pewnością doprecyzowanie w przepisach tego, czy centra danych mogą być lokalizowane na terenie o określonym przeznaczeniu w planie miejscowym, wpłynęłoby na zwiększenie pewności prawa, ale jednocześnie mogłoby prowadzić do ograniczenia realizacji takich inwestycji na części terenów, które obecnie mogą być w tym kontekście rozważane z punktu widzenia przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Z drugiej strony brak dedykowanych centrom regulacji planistycznych wiąże się również z brakiem specjalnych ograniczeń lub zakazów, które mogłyby dotyczyć między innymi kwestii środowiskowych związanych z poważną konsumpcją przez tego typu obiekty energii elektrycznej i wody, a także generowanym przez nie ciepłem i hałasem, jak również ich estetyki i wyzwań związanych z niskim zapotrzebowaniem pracowników przez centra (z uwagi na lokalizowanie ich na ważnych dla aktywizacji zawodowej terenach usługowo-produkcyjnych).

Oczywiście centra danych muszą być realizowane w zgodzie z ogólnymi przepisami (w tym normami środowiskowymi, co weryfikowane jest na przykład na etapie wydawania decyzji środowiskowej).

Aktualnie w Polsce nie są widoczne tendencje do wprowadzania dodatkowych obostrzeń, w tym na poziomie lokalnym, dedykowanych bezpośrednio centrom danych – inaczej niż na bardziej rozwiniętych z punktu widzenia tego typu obiektów rynkach, takich jak USA, Wielka Brytania, Holandia lub Niemcy. Przykładowo pod koniec ub.r. w Holandii podjęto kroki zmierzające do zakazu lokalizacji tak zwanych hyperscales, rozumianych jako centra danych z mocą obliczeniową powyżej 70 MW, w niemalże całym kraju.

Bazując na doświadczeniach innych państw, wydaje się jednak, że wraz z rozwojem centrów danych w Polsce prawdopodobne jest wprowadzenie stosownych regulacji również w planach miejscowych. Ostateczny kształt ewentualnych przepisów zależeć będzie od ustawodawcy i właściwych organów samorządowych, niemniej można spodziewać się wprowadzenia ograniczeń w realizacji tego typu inwestycji po osiągnięciu poziomu dużej kumulacji takich obiektów na określonych terenach.

Małgorzata Madej-Balcerowska jest partnerką, a Michał Gruza aplikantem adwokackim w praktyce Nieruchomości i Budownictwa w CMS

Rozwój centrów danych (ang. data centers), czyli obiektów służących przetwarzaniu lub przechowywaniu danych z systemów informatycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydaje się nieuchronny w obliczu szybko postępującego rozwoju technologicznego. Centra są wykorzystywane m.in. do świadczenia usług w chmurze, na potrzeby mediów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Według dostępnych szacunków wolumen mocy obliczeniowej oferowanej przez centra na polskim rynku może wzrosnąć o prawie 100 proc. do 2027 r.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Biura. Mało nowej powierzchni dla firm w Krakowie. Co z czynszami?
Nieruchomości
Inwestorzy pytają częściej o dwa pokoje
Nieruchomości
Murapol Helio na Jarze. Deweloper wraca do Torunia
Nieruchomości
Matexi bierze działkę na Żoliborzu. Zapowiada kolejne zakupy ziemi w Polsce
Nieruchomości
Lokal jak długoterminowa lokata
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy