Rada Miejska w Ińsku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola.

Wojewoda zachodniopomorski zauważył jednak na podstawie wydruku z rejestru gruntów udostępnionego przez pracownika urzędu miejskiego w Ińsku, że nieruchomości, których dotyczy plan, stanowią własność Skarbu Państwa i są gruntami leśnymi. W tej sytuacji, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych wymaga uzyskania zgody ministra środowiska lub upoważnionej przez niego osoby.

Wojewoda unieważnił uchwałę, bo burmistrz Ińska przed jej podjęciem nie dopełnił tego wymogu.

sygnatura akt: NK.3.4131.27. 2016.SA