Skarbówka potwierdza w najnowszej interpretacji, że krótkotrwały najem lokalu nie musi być prowadzony jako działalność gospodarcza.

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który w 2016 r. kupił mieszkanie i chciałby wynajmować je na doby. Zaznaczył, że czynności związane z wynajmem nie będą podejmowane w sposób stały i ciągły, jedynie okazjonalny. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie będzie zatrudniał innych osób, nie zamierza też korzystać z obsługi księgowej czy zarządczej. Wszystkie czynności będzie wykonywać samodzielnie. Zapytał, czy w tej sytuacji może rozliczyć najem ryczałtem według stawki 8,5 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jego stanowisko za prawidłowe. Przypomniał, że odrębnymi źródłami przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz najem i dzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Co do zasady właściciel nieruchomości ma wybór, do jakiego źródła zakwalifikować przychody z jej najmu. Wyjątek stanowią usługi hotelarskie, których nie można rozliczać ryczałtem 8,5 proc. Jednak – jak czytamy – wynajmujący nie będzie świadczyć żadnych dodatkowych usług na rzecz najemcy, więc nie będzie to działalność gospodarcza.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że jeżeli najem mieszkania nie będzie odbywać się w warunkach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, to wnioskodawca ma prawo zakwalifikować przychody do odrębnego źródła, jakim jest najem i dzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Może je rozliczyć na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym według stawki 8,5 proc.

Dyrektor KIS zaznaczył jednocześnie, że warunkiem jest złożenie w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania. Jeśli podatnik rozpoczyna najem w trakcie roku, składa pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.

numer interpretacji: 0111-KDIB-2-2.4011. 175.2017.2.MZA