W obecnych warunkach zwiększy się aktywność tzw. inwestorów oportunistycznych, szukających rynkowych okazji w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak dotąd nie dokonali oni jednak żadnych znaczących zakupów i zdają się czekać na dalsze przeceny na rynku.

Ostateczny wydźwięk globalnego kryzysu finansowego na wiodące gospodarki światowe wciąż pozostaje nieznany. Jednak mimo rosnącej ostrożności inwestorów w Europie Centralnej region ten cały czas będzie oferować silniejsze perspektywy wzrostu PKB niż inne europejskie gospodarki, co wraz z perspektywą wzrostu wydatków konsumpcyjnych powinno pomóc utrzymać ekspansję sieci handlowych. Jednocześnie brak płynności w sektorze bankowym z pewnością doprowadzi do ograniczenia budowy nowych obiektów handlowych. To powinno wzmocnić pozycję już istniejących oraz obecnie powstających centrów handlowych. Najemcy będą przedkładać obiekty o ustabilizowanej pozycji rynkowej oraz z bliską datą otwarcia ponad te pozostające na wczesnych etapach realizacji, gdyż ich oddanie do użytku może się przedłużyć.