Rada gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach.

W § 4 tej uchwały postanowiła m.in., że dodatek funkcyjny przyznaje się nauczycielowi na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uregulowała także zasady pozbawiania nauczycieli dodatku funkcyjnego.

Postanowienia te zakwestionował wojewoda warmińsko – mazurski (rozstrzygnięcie nadzorcze z 16 grudnia 2013 r., sygn. akt PN.4131.492.2013).

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, Rada Gminy została upoważniona do określenia wysokości stawek tego dodatku oraz szczegółowych warunków jego przyznawania. Z kolei § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracę określa, iż do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono wskazane w tym przepisie stanowiska.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora (wicedyrektora) szkoły, czy przedszkola. A ponadto nauczyciele wychowawcy, doradcy metodyczni, nauczyciele – konsultanci oraz opiekunowie stażu.

- Z powyższego wynika, iż już sam fakt powierzenia nauczycielowi tych funkcji powoduje powstanie prawa do dodatku funkcyjnego, a organ prowadzący szkołę określa jedynie wysokość dodatku funkcyjnego i szczegółowe warunki jego przyznawania – wyjaśnia Jan Maścianica, wicewojewoda warmińsko-mazurski. - Brak jest zatem podstaw prawnych do wprowadzania przez organ prowadzący szkołę dodatkowych warunków i ograniczeń czasowych w zakresie prawa pracownika do dodatku funkcyjnego - dodaje.

W ocenie organu nadzoru w kompetencji rady określonej w art. 30 ust. 6 pkt 1 nie mieści się też możliwość odbierania elementów wynagrodzenia przyznanego ustawą. - Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu pełnienia określonych funkcji. Jest ściśle i bezpośrednio związany z funkcją wykonywaną przez pracownika. Dodatek ten przysługuje w okresie sprawowania funkcji i za ten okres powinien być nauczycielowi wypłacony – argumentuje wicewojewoda.