Burmistrz miasta, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, odwołał nauczycielkę ze stanowiska kierowniczego zespołu szkół, bez wypowiedzenia. Stwierdził, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę może w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego odwołać nauczyciela ze stanowiska dyrektora, bez wypowiedzenia, po uzyskaniu opinii właściwego organu nadzoru pedagogicznego. W sprawie muszą jednak zaistnieć szczególnie uzasadnione okoliczności, uzasadniające odwołanie. Zdaniem burmistrza, trudno było by sobie wyobrazić równie poważne przewinienie szefa placówki oświatowej, jakim jest kradzież.

Dyrektor została bowiem ukarana mandatem karnym, w związku z popełnieniem wykroczenia za kradzież alkoholu w dużym sklepie dyskontowym, w obecności wielu kupujących świadków oraz obsługi sklepu. Zdarzenie zostało bardzo negatywnie ocenione przez społeczność lokalną. Pojawił się artykuł w prasie regionalnej oraz ostra krytyka na forum internetowym.

Według burmistrza, pani dyrektor, dopuszczając się wykroczenia uwłaczającego godności szefa szkoły i nauczyciela, naruszyła zapisy Karty Nauczyciela, a dalsze zajmowanie przez nią stanowiska dyrektora placówki oświatowej godziłoby w edukacyjny interes i destabilizowałoby ją w zakresie zadań wychowawczych. Zdaniem organu istnieje zagrożenie, że problem kradzieży mógłby doprowadzić do skonfliktowania rady pedagogicznej i rady rodziców. Wykroczenie to dyskredytuje kobietę w dalszym sprawowaniu funkcji, co potwierdziła również opinia kuratora oświaty.

Z takim postępowaniem burmistrza nie zgodził się wojewoda, który zainicjował działania nadzorcze, a następnie stwierdził nieważność zarządzenia. Zwrócił uwagę na treść negatywnej opinii kuratora oświaty w sprawie odwołania dyrektora. Podkreślono w niej, że za szczególnie uzasadnione przypadki uzasadniające odwołanie należy uznać zdarzenia wyjątkowe, mające przy tym charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień określonych prawem, powodujących destabilizację w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej szkoły.

W pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków odwołania z funkcji nie mieści się każde naruszenie prawa, a tylko tak poważne, które można zakwalifikować jako przypadek szczególnie uzasadniony. Kurator podkreślił że odwołana nienagannie współpracowała z kuratorium a w 2013 roku otrzymała nagrodę MEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Tak pozytywna opinia, wydana wobec dyrektor, mimo niewiążącego charakteru dla samego aktu odwołania, świadczy o dbałości o interesy zarządzanej placówki oświatowej.

Zdaniem Wojewody, Burmistrz w uzasadnieniu kontrolowanego zarządzenia nie wykazał zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku przemawiającego za odwołaniem dyrektora. Urzędnik podkreślił, że szczególnie uzasadniony przypadek uzasadniający odwołanie z funkcji, to sytuacja konieczności natychmiastowego przerwania czynności dyrektora, z uwagi na zagrożenie interesu publicznego. Takiego zagrożenia jednak burmistrz nie wykazał, opierając swoje stanowisko na przypuszczeniach, że kradzież może doprowadzić do skonfliktowania rady pedagogicznej i rady rodziców.

Według wojewody, w sprawie nie można zarzucić, by odwołana ze stanowiska dyrektora dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czy też popełniła w czasie trwania umowy o prace przestępstwo uniemożliwiające dalsze jej zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

3 marca 2015 roku sprawę zbadał WSA w Białymstoku. Obecna na rozprawie była dyrektor, wyjaśniła, że alkohol włożyła do torebki przypadkowo, a mandat przyjęła, zaskoczona całą sytuacją.

Sąd orzekł, że rozstrzygnięcie nadzorcze zostało wydane z przekroczeniem granic ingerencji organu nadzoru nad działalnością gminną, natomiast działanie burmistrza miało swoje podstawy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zdaniem WSA, organ należycie wykazał, że zaistniało obiektywne zdarzenie, związane z nagannym zachowaniem dyrektora placówki oświatowej, którego charakter i następstwa uzasadniały natychmiastowe odwołanie dyrektora ze stanowiska kierowniczego. Zdarzeniem tym był bezsporny fakt ukarania szefowej placówki oświatowej, mandatem za kradzież alkoholu w sklepie.

Sam fakt popełnienia przez dyrektora placówki oświatowej wykroczenia, pozwalał organowi prowadzącemu szkołę na natychmiastowe odwołanie ze stanowiska. Takie zachowanie, oceniane z perspektywy moralnej, musiało być odebrane w sposób jednoznacznie negatywny. Odwołana ze stanowiska kierownik placówki oświatowej zachowała się niegodnie, narażając na szwank dobre imię i opinię o sobie, a tym samym naruszyła podstawowe zasady moralne, których przestrzeganie jest wymogiem stawianym nauczycielowi (II SA/Bk 1179/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.