Spór pomiędzy nauczycielką Alicją Sobczyszyn a Szkołą Podstawową w Rzeplinie, jej pracodawcą, powstał wskutek wniosku nauczycielki o udzielenie jej corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego za rok, w którym skorzystała ona z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Pracodawca odmówił udzielenia tego urlopu, uzasadniając to w ten sposób, że skoro plan urlopów na przewidywał skorzystanie przez nauczycielką z corocznego urlopu wypoczynkowego w okresie od 1 do 31 lipca, jej prawo do urlopu wypoczynkowego zostało pochłonięte przez przypadający na ten sam okres urlop dla poratowania zdrowia.

Rozpoznający sprawę sąd rejonowy we Wrocławiu ma wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność przepisów prawa krajowego regulujących prawo nauczycieli do corocznego urlopu wypoczynkowego z dyrektywą unijną 2003/88.

W dzisiejszym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż w wypadku zbiegu okresów urlopu corocznego i zwolnienia chorobowego, dyrektywę 2003/88 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom lub praktykom krajowym przewidującym wygaśnięcie prawa do corocznego płatnego urlopu wraz z upływem okresu rozliczeniowego lub okresu dozwolonego przeniesienia ustalonego przez prawo krajowe, jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez cały okres rozliczeniowy, bądź jego część i z tego względu nie miał rzeczywistej możliwości, by skorzystać z przysługującego mu prawa do corocznego płatnego urlopu.

Jeżeli chodzi o cel urlopu dla poratowania zdrowia, takiego jak przewidziany w Karcie nauczyciela, Trybunał zauważył, iż urlopu tego udziela się „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia", w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. O „potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia", orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien zgłosić się na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

ETS stwierdził, iż elementy te wskazują, że sporny urlop dla poratowania zdrowia ma na celu poprawę stanu zdrowia pracowników, którym został zalecony i – w przeciwieństwie do corocznego urlopu wypoczynkowego – nie służy zapewnieniu tym pracownikom okresu wytchnienia i wolnego czasu, skoro powinni oni poddać się leczeniu zaleconemu przez lekarza.

W związku z tym to polski sąd musi dokonać oceny, czy cel tego urlopu różni się od celu corocznego urlopu wypoczynkowego określonego w dyrektywie 2003/88.

Jak zaznaczono, w sytuacji, w której sąd doszedł do wniosku, że taka różnica zachodzi, uregulowanie krajowe powinno przewidywać obowiązek przyznania przez pracodawcę zainteresowanemu pracownikowi corocznego urlopu w innym terminie zaproponowanym przez pracownika, który to termin będzie zgodny z nadrzędnymi interesami pracodawcy, nie wykluczając a priori możliwości, że termin ten może znaleźć się poza okresem rozliczeniowym dla danego urlopu corocznego.

Wyrok w sprawie Alicja Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie, C-178/15

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo